การพยากรณ์พื้นที่ที่เหมาะสมของไม้มะแขว่น (Zanthozylum limonella Alston) ในธรรมชาติในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่จริม จังหวัดน่าน โดยการใช้แบบจำลองการกระจายพันธุ์พืช

Authors

  • Torlarp Kamyo

Keywords:

การพยากรณ์พื้นที่ที่เหมาะสม, ไม้มะแขว่น (Zanthozylum limonella Alston), อุทยานแห่งชาติแม่จริม จังหวัดน่าน, แบบจำลองการกระจายพันธุ์พืช

Abstract

การศึกษาวิจัย เรื่อง การพยากรณ์พื้นที่ที่เหมาะสมของไม้มะแขว่น (Zanthozylum limonella Alston) ในธรรมชาติในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่จริม จังหวัดน่าน โดยใช้แบบจำลองการกระจายพันธุ์พืช มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างแบบจำลองความสัมพันธ์ของปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและคุณสมบัติดินบางประการกับการปรากฏของไม้สักในธรรมชาติ และ 2) เพื่อประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจำแนกศักยภาพความเหมาะสมของถิ่นที่ขึ้นของไม้สักในธรรมชาติจากการสร้างแบบจำลองความสัมพันธ์ของปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและคุณสมบัติดินบางประการกับการปรากฏของไม้มะแขว่น ด้วยวิธีวิเคราะห์สมการถดถอยแบบเส้นตรง พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ในถิ่นที่ขึ้นของไม้มะแขว่น ที่ระดับความถูกต้องร้อยละ 86 ประกอบด้วย ความลาดชัน ระดับความสูง ระยะห่างจากแหล่งน้ำ  ทิศด้านลาด อนุภาคดินทราย อนุภาคดินร่วน อนุภาคดินเหนียว ความเป็นกรดด่าง อินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แมกนีเซียม และแคลเซียม การจำแนกศักยภาพของถิ่นที่ขึ้นของไม้มะแขว่น ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พบว่ามีพื้นที่ที่มีความเหมาะสมมาก ปานกลาง และ น้อย มีค่าเท่ากับ 13,148.30 ไร่, 138,902.99 ไร่ และ 115,169.06 ไร่ ตามลำดับ 

Downloads

Published

2017-03-14