เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงด้วยสีย้อมจากพืชสมุนไพรในตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

Authors

  • Jiraporn Nikomtat

Keywords:

เซลล์สุริยะชนิดสีย้อมไวแสง, พืชสมุนไพร, อุตรดิตถ์

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สำรวจชนิดของพืชสมุนไพรที่ใช้ประโยชน์ตามภูมิปัญญาของชาวบ้าน (2) ศึกษาการสกัดสีย้อมไวแสงจากพืชสมุนไพรที่เลือก และ (3) ศึกษาประสิทธิภาพในการใช้สีย้อมไวแสงจากพืชสมุนไพรเป็นเซลล์ไฟฟ้าอินทรีย์ในการสำรวจพืชสมุนไพร จากการศึกษาได้พบพืช สมุนไพรทั้งหมด 29 ชนิด จัดอยู่ใน 27 สกุล 18 วงศ์ จากนั้นได้คัดเลือกพืชสมุนไพรในพื้นที่ที่ศึกษาจำนวน 10 ชนิดมาทดสอบการดูดกลืนแสงของสีย้อมไวแสงที่สกัดได้ ผลการศึกษาพบว่า สีย้อมไวแสงที่สกัดได้จากพืชสมุนไพรทั้ง 10 ชนิด สามารถดูดกลืนแสงได้ดีที่ช่วงความยาวคลื่นแสงที่ 210 ถึง 340 นาโนเมตร โดยที่สมุนไพรคาวตองและฟ้าทะลายโจรให้ค่าการดูดกลืนแสงในระดับสูง ดังนั้นพืชสมุนไพรทั้งสองชนิดจึงถูกเลือกนำมาศึกษาการสร้างเซลล์สุริยะโดยการใช้สีย้อมไวแสงจากพืชสมุนไพร พบว่า เซลล์สุริยะชนิดสีย้อมไวแสงจากใบคาวตองสกัดแบบสดสามารถดูดซับบนอนุภาคผงไททาเนียมแบบละเอียดได้ดีกว่าอนุภาคผง ไททาเนียมแบบปกติโดยให้ค่าแรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดดีที่สุดเท่ากับ 0.022 โวลต์ ที่สภาวะมาตรฐาน

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2016-12-01

How to Cite

Nikomtat, J. (2016). เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงด้วยสีย้อมจากพืชสมุนไพรในตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์. Creative Science, 8(3), 353–364. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/72011