การเปรียบเทียบประสิทธิภาพอัลกอริธึมเหมืองข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดโรคมะเร็ง

Authors

  • Nattavut Sriwiboon

Keywords:

โรคมะเร็ง, การทำเหมืองข้อมูล, อัลกอริธึม

Abstract

โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรไทยเป็นอันดับ 1 ก่อนหน้านี้การวินิจฉัยการเกิดโรคมะเร็งทำได้เช่นการสอบถามประวัติ และการทดสอบเลือดหรือของเหลวภายในร่างกายโดยทดสอบในห้องปฏิบัติการเป็นต้น ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงนำเทคนิคการทำเหมืองข้อมูลมาประยุกต์ใช้กับการตรวจวิเคราะห์การเกิดโรคมะเร็ง โดยเปรียบเทียบอัลกอริธึมการทำเหมืองข้อมูลประกอบด้วยอัลกอริธึม C4.5 อัลกอริธึม k-Nearest Neighbor และอัลกอริธึม Naïve Bayes ผลการเปรียบเทียบพบว่าอัลกอริธึม C4.5 มีประสิทธิภาพสูงสุดที่ 98.63% แล้วนำแบบจำลองที่มีค่าประสิทธิภาพสูงที่สุดเป็นแบบจำลองสำหรับวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดโรคมะเร็งพบว่าผู้ที่สูบบุหรี่จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็ง และสามารถนำกฎการจำแนกข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาเป็นระบบตรวจวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดโรคมะเร็งได้

Downloads

Published

2016-12-01

How to Cite

Sriwiboon, N. (2016). การเปรียบเทียบประสิทธิภาพอัลกอริธึมเหมืองข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดโรคมะเร็ง. Creative Science, 8(3), 344–352. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/72010