ผลกระทบของเงินลงทุนภาคเอกชนที่มีต่อรายได้และการจ้างงานของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: วิเคราะห์โดยใช้แบบจำลองปัจจัยการผลิตและผลผลิต

Main Article Content

Surachai Chancharat

Abstract

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) ศึกษาผลกระทบของเงินลงทุนของภาคเอกชนที่มีต่อรายได้และการจ้างงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์การผลิตจากแบบจำลองปัจจัยการผลิตและผลผลิตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สร้างขึ้น 2) เพื่อศึกษาและหาแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยอาศัยผลที่ได้จากการศึกษาไปเตรียมความพร้อมในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ข้อมูลที่นำมาใช้ในการสร้างแบบจำลองปัจจัยการผลิตและผลผลิตของภาคนั้นได้มาจากการประยุกต์ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศในปี พ.ศ. 2548 ส่วนเงินลงทุนของภาคเอกชนนั้นได้มาจาก ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จ.นครราชสีมา ปี พ.ศ. 2553 จากการศึกษาได้วิเคราะห์ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อรายได้และการจ้างงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อันเนื่องมาจากเงินลงทุนของภาคเอกชน พบว่า จากเงินลงทุนของภาคเอกชนรวม 68,205 ล้านบาท จะส่งผลให้เกิดผลิตภัณฑ์มวลรวมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในสาขาเศรษฐกิจต่างๆ มีมูลค่าทั้งสิ้น 79,890 ล้านบาท โดยเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของสาขาเศรษฐกิจไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา, เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ อุตสาหกรรม (การผลิต) การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน และตัวกลางทางการเงิน ส่วนผลกระทบต่อการจ้างงานนั้นพบว่า เงินลงทุนในภาคเอกชน มีผลทำให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น 11,659,507 คน โดยเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของสาขาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม (การผลิต) เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ สาขาลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา และโรงแรมและภัตตาคาร

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Chancharat, S. (2016). ผลกระทบของเงินลงทุนภาคเอกชนที่มีต่อรายได้และการจ้างงานของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: วิเคราะห์โดยใช้แบบจำลองปัจจัยการผลิตและผลผลิต. NRU ournal of cience and echnology, 8(3), 327-337. etrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/72006
Section
Research Article