ผลกระทบของเงินลงทุนภาคเอกชนที่มีต่อรายได้และการจ้างงานของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: วิเคราะห์โดยใช้แบบจำลองปัจจัยการผลิตและผลผลิต

Authors

  • Surachai Chancharat

Keywords:

ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต, ผลกระทบต่อการจ้างงาน, ผลกระทบต่อรายได้

Abstract

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) ศึกษาผลกระทบของเงินลงทุนของภาคเอกชนที่มีต่อรายได้และการจ้างงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์การผลิตจากแบบจำลองปัจจัยการผลิตและผลผลิตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สร้างขึ้น 2) เพื่อศึกษาและหาแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยอาศัยผลที่ได้จากการศึกษาไปเตรียมความพร้อมในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ข้อมูลที่นำมาใช้ในการสร้างแบบจำลองปัจจัยการผลิตและผลผลิตของภาคนั้นได้มาจากการประยุกต์ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศในปี พ.ศ. 2548 ส่วนเงินลงทุนของภาคเอกชนนั้นได้มาจาก ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จ.นครราชสีมา ปี พ.ศ. 2553 จากการศึกษาได้วิเคราะห์ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อรายได้และการจ้างงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อันเนื่องมาจากเงินลงทุนของภาคเอกชน พบว่า จากเงินลงทุนของภาคเอกชนรวม 68,205 ล้านบาท จะส่งผลให้เกิดผลิตภัณฑ์มวลรวมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในสาขาเศรษฐกิจต่างๆ มีมูลค่าทั้งสิ้น 79,890 ล้านบาท โดยเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของสาขาเศรษฐกิจไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา, เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ อุตสาหกรรม (การผลิต) การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน และตัวกลางทางการเงิน ส่วนผลกระทบต่อการจ้างงานนั้นพบว่า เงินลงทุนในภาคเอกชน มีผลทำให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น 11,659,507 คน โดยเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของสาขาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม (การผลิต) เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ สาขาลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา และโรงแรมและภัตตาคาร

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2016-12-01

How to Cite

Chancharat, S. (2016). ผลกระทบของเงินลงทุนภาคเอกชนที่มีต่อรายได้และการจ้างงานของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: วิเคราะห์โดยใช้แบบจำลองปัจจัยการผลิตและผลผลิต. Creative Science, 8(3), 327–337. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/72006