การวิจัยเชิงทดลองทางการศึกษา

Authors

  • วาโร เพ็งสวัสดิ์

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงทดลอง เป็นการศึกษาหาความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของตัวแปรภายใต้การควบคุมสถานการณ์ตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (cause and effect relationship) ระหว่างตัวแปรและมุ่งตรวจสอบทฤษฎี การวิจัยเชิงทดลอง อาจแบ่งออกได้ 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) แบ่งตามสภาพแวดล้อมของการศึกษาจำแนกออกเป็นการวิจัยด้วยการทดลองในห้องปฏิบัติการ (laboratory experiment) และการวิจัยด้วยการทดลองในสนาม (field experiment) และ 2) แบ่งตามวิธีการศึกษาตัวแปร จำแนกออกเป็นการทดลองแท้ (true experiment) และการทดลองเชิงกึ่งทดลอง (quasi experiment)  ซึ่งการวิจัยเชิงทดลองมีลักษณะที่สำคัญประกอบด้วยการสุ่ม การจัดกระทำตัวแปร การควบคุม การสังเกต การออกแบบการทดลอง และกลุ่มเปรียบเทียบ


Abstract

The experimental research in education is the study of relationship between cause and effect of variables under the control of the situations by the scientific methods. The main purposes of this type of research are to study the cause and effect relationship between variables and theoretical investigation. The experimental research can be divided into two types, which are 1) the environment of the study, includes the laboratory experiment and field experiment, and 2) the variable study, includes true experiment and quasi experiment. The significant characteristics of experimental research are random, variable manipulation, control, observation, experimental design, and comparison groups.

Downloads

How to Cite

เพ็งสวัสดิ์ ว. (2014). การวิจัยเชิงทดลองทางการศึกษา. Creative Science, 6(11), 181–190. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/18488