รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการเขียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยใช้

Authors

  • อภิรดี เสนาลอย

Keywords:

รูปแบบการสอน การสอนแบบใช้หัวเรื่อง วิธีการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ ความสามารถทางการเขียน, instructional model, theme-based instruction, writing process, writing ability

Abstract

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์หลักของการวิจัยคือเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยการบูรณาการรูปแบบการสอนแบบใช้หัวเรื่องและวิธีการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ   และพัฒนาทัศนคติของนักเรียนต่อการเขียนภาษาต่างประเทศตัวอย่างประชากรจำนวน 30 คน  เลือกแบบเจาะจง เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามแบบสัมภาษณ์ แผนการสอน รูปแบบการสอน แบบบันทึกของนักเรียน แบบสังเกตพฤติกรรม แฟ้มสะสมงาน และแบบประเมินทักษะการเขียนและขั้นตอนการเขียน   วิเคราะห์และตีความข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลวิจัยแสดงให้เห็นว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนหลังจากใช้การสอนแบบบูรณาการรูปแบบการสอนแบบใช้หัวเรื่อง และวิธีการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการสูงกว่าก่อนใช้รูปแบบการสอนแบบบูรณาการ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าด้วยรูปแบบการสอนแบบบูรณาการ นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะด้านการเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้นักเรียนยังมีทัศนคติที่ดีขึ้นอีกด้วย

Abstract

The primary goal of the study was to help improve students' English writing ability through an integration of theme-based instruction with the writing process. It also aimed to develop EFL students' attitudes toward writing in a foreign language. The 30 subjects of the study were selected through purposive sampling. Research instruments consisting of a questionnaire, semi-structured interview, process-oriented lesson plans, an instructional model, students' journals, classroom observation form, portfolios and writing rubrics and writing process rubrics were employed to collect data. The data were analyzed and interpreted by mean ( ), standard deviation (SD). The results of the study showed that the students' average scores after theme-based and writing process instructionwere employed were higher than those beforethe treatment. From this aspect, with the integration of theme-based instruction with the writing process, students could develop their writing ability in English significantly. Similarly, students' attitudes toward writing task were also developed through theme-based instruction and the writing process.

 

Downloads

Download data is not yet available.

How to Cite

เสนาลอย อ. (2014). รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการเขียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยใช้. Creative Science, 5(10), 117–134. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/16860