การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร โดยใช้กระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้และแผนผังมโนทัศน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Authors

  • สุวพร พาวินิจ

Keywords:

ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์, สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร, การบวนการสอนแบบสืบ เสาะหาความรู้ และแผนผังมโนทัศน์, The science teaching activity package, Item 3 substance and properties of substance, Inquiry process and Concept map

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และแผนผังมโนทัศน์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนด้วยการใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และแผนผังมโนทัศน์ 3)เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ก่อนและหลังเรียนด้วยการใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และแผนผังมโนทัศน์ และ4) เพื่อศึกษาจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้กระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้และแผนผังมโนทัศน์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 41 คน โรงเรียนเทศบาล ๒ “เชิงชุมอนุชนวิทยา” ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2554 ซึ่งได้มาโดยการการสุ่มแบบแบงกลุม(Cluster Random Sampling) ในการวิจัยครั้งนี้ใช้แบบแผนการวิจัยแบบ One Group Pretest–Posttest Design สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และทดสอบค่าที t – test

ผลการวิจัย พบว่า

1. ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร โดยใช้กระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้และแผนผังมโนทัศน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้น
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.60/79.81 สูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่ตั้งไว้

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระที่ 3
สารและสมบัติของสารโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และแผนผังมโนทัศน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

3. นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร โดยใช้กระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้และแผนผังมโนทัศน์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4. จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 สารและสมบัติของสารโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และแผนผังมโนทัศน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  อยู่ในระดับมาก

 

Abstract

The purposes of this study were 1.) to develop of the science teaching activity package item 3 Substance and Properties of Substance by using of inquiry process and concept map for Mathayom Suksa 1 students with efficiency criterion of 75/75 2.) to compare learning achievement before and after learning with using inquiry process and Concept map 3.) to compare the science process skills of  Mathayom Suksa 1 students before and after learning with using inquiry process and concept map and  4.) to study the science psychology of Mathayom Suksa 1 students that learning by used of inquiry process and concept map. The study sample consisted of 41 students in Mathayom Suksa 1 students at Thetsaban 2 School “Choeng Chum Anuchon Witthaya” in semester 2 of academic year 2011 collected by cluster random sampling. One group pretest – posttest design type  was used in this study. The data was analyzed by mean, percentage, and t – test.

The result of the study found as follows:

1. The science teaching activity package item 3 Substance and Properties of Substance by using of inquiry process and concept map for Mathayom Suksa 1 students developed by the researcher had efficiency criterion of  81.60/79.81, higher than of set criterion  of 75/75.

2. The learning achievement of students who learned with the science teaching activity package item 3 Substance and Properties of Substance by using of inquiry process and concept map for Mathayom Suksa 1 students had the learning achievement after learning higher than before learning with the statistically significant at level .01

3. Students had the science process skills after learning with the science teaching activity package item 3 Substance and Properties of Substance by using of inquiry process and concept map for Mathayom Suksa 1 students had the learning achievement after learning higher than before learning with the statistically significant at level .01.

4. The of students who learned with the science teaching activity package item 3 Substance and Properties of Substance by using of inquiry process and concept map for Mathayom Suksa 1 students had the statistically significant at the high level.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

พาวินิจ ส. (2014). การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร โดยใช้กระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้และแผนผังมโนทัศน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. Creative Science, 5(10), 85–98. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/16857