การพัฒนาตนเอง สำคัญอย่างไรในชีวิตและการทำงาน How important o f Self-development to your life and work

Authors

  • อัจศรา ประเสริฐสิน

Keywords:

การพัฒนาตนเอง ชีวิตและการทำงาน, Self-development, importance, life and work

Abstract

บทคัดย่อ

การพัฒนาตนเองคือ การกระทำที่เสริมสร้างความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะต่าง ๆ ให้แก่ตนเอง เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยอาศัยวิธีการ กระบวนการ และขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่งอาจจะมีทั้งในกรณีที่กระทำด้วยตนเองหรือได้รับการสนับสนุนจากองค์กรด้วย วงจรการพัฒนาตนเอง ประกอบด้วย 4 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 วงจรการพัฒนาเริ่มด้วยสิ่งที่ทำให้เกิดความวิตกกังวลอย่างแท้จริง ขั้นที่ 2 การใช้ความคิดเกี่ยวกับปัญหา ขั้นที่ 3 แนวทางการพัฒนา และขั้นที่ 4 การนำแนวทางการพัฒนามาปฏิบัติ จะเห็นได้ว่า มนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมกับความดี มีคุณค่าในตนเอง มีความสามารถที่จะเป็นผู้นำตนเองได้ มีแนวโน้มที่จะพัฒนาตนเองตรงตามสภาพเป็นจริงตรงกับที่ Roger ได้อธิบาย Self 3 Self คือ Ideal Self เป็นตัวตนที่อยากจะเป็น Perceive Self เป็นตัวตนที่รับรู้ว่าตนเป็น ซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับความเป็นจริงก็ได้ และ Real Self ตัวตนที่เป็นจริง ซึ่ง Roger กล่าวว่า การที่บุคคลไม่สามารถเข้าใจตนเองได้ มีปมด้อยรู้สึกว่าตนเองไร้คุณค่า สู้คนอื่นไม่ได้ หรือยังไม่สามารถพัฒนาไปถึง Self-Actualization ได้นั้นเป็นเพราะว่าการรับรู้ Self ทั้ง 3 ของเขานั้นไม่สอดคล้องกันนั่นเอง

Abstract

Self-development is an action that heightens the knowledge skill performance and attribute. It helps to increase work performance by using methodology process and many steps that act by yourselves or supporting from your organization. Circle of self-development consist of 4 steps were (step 1) development circle started with really origin of anxiety (step 2) thinking about the problem (step3) development guideline and (step 4) practice accord with development guideline. Everyone born with goodness, valuable, be able to lead and trend to develop themselves with actual condition that accord with the explanation of Roger. Self 3 Self consist of Ideal self was self that we want to be, Perceive Self was self that we recognize may be real or unreal and Real Self was true self that Roger said “misunderstood in yourselves, feel weak and worthless or cannot develop yourselves to Self-Actualization because Self 3 Self not accord together”.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

ประเสริฐสิน อ. (2014). การพัฒนาตนเอง สำคัญอย่างไรในชีวิตและการทำงาน How important o f Self-development to your life and work. SNRU Journal of Science and Technology, 5(10), 73–84. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/16856