ความสวยงามวางนัยทั่วไป : ผลคูณของจำนวนสามหลักและสี่หลักกับจำนวนหลายหลักที่ทุกหลักเป็นเลข 1 Generalized beauty : the product of the three and four digit number and the many digit number that every digit as 1

Authors

  • ธีระยุทธ ชมชื่น

Keywords:

จำนวนสามหลักและสี่หลัก จำนวนหลายหลักที่ทุกหลักเป็นเลข 1 จำนวนเศษเหลือ, three and four digit number, many digit number that every digit as 1, remainder number

Abstract

บทคัดย่อ

บทความนี้ได้ประยุกต์ใช้จำนวนเศษเหลือเพื่อศึกษาและหารูปแบบทั่วไปของผลคูณของจำนวนสามหลักและสี่หลักกับจำนวนหลายหลักที่ทุกหลักเป็นเลข 1 สำหรับใช้เป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มความสะดวกในการคำนวณและแสดงให้เห็นถึงความสวยงามของการพิสูจน์และรูปแบบทั่วไปของผลคูณนี้ด้วยรูปแบบทั่วไปของผลคูณที่ได้จากการพิสูจน์จะขึ้นอยู่กับจำนวนสามหลักและสี่หลัก และจำนวนหลักของจำนวนหลายหลักที่ทุกหลักเป็นเลข 1 พร้อมทั้งเสนอแนวทางการขยายการศึกษาของบทความนี้ด้วย

Abstract

This article applies the remainder number for the study and finding a general form of the product of the three and four digit number and the many digit number that every digit as 1 , for ease of calculation and show the beauty of a proof and a general form of this product. The results showed that the general form of the product of the three and four digit number and the many digit number that every digit as 1 obtained from the proof is depended on the three and four digit number and the number of digits of the many digit number that every digit as 1. The development of this study was suggested in this article.

Keywords :

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

ชมชื่น ธ. (2014). ความสวยงามวางนัยทั่วไป : ผลคูณของจำนวนสามหลักและสี่หลักกับจำนวนหลายหลักที่ทุกหลักเป็นเลข 1 Generalized beauty : the product of the three and four digit number and the many digit number that every digit as 1. Creative Science, 5(10), 61–72. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/16854