การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา 65581601 เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์และการใช้งาน 1 เรื่อง การใช้งานมัลติมิเตอร์

Authors

  • สราวุฒิ บุญเกิดรัมย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

บุญเกิดรัมย์ ส. (2013). การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา 65581601 เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์และการใช้งาน 1 เรื่อง การใช้งานมัลติมิเตอร์. Creative Science, 2(4), 43–60. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10018