การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา 65581601 เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์และการใช้งาน 1 เรื่อง การใช้งานมัลติมิเตอร์

Main Article Content

สราวุฒิ บุญเกิดรัมย์

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
บุญเกิดรัมย์ส. (1). การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา 65581601 เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์และการใช้งาน 1 เรื่อง การใช้งานมัลติมิเตอร์. SNRU Journal of Science and Technology, 2(4), 43-60. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10018
Section
Research Article