การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา ฐานข้อมูลธุรกิจ

Authors

  • สุธิรา จันทร์ปุ่ม อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  • พิเชนทร์ จันทร์ปุ่ม อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา ฐานข้อมูลธุรกิจ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างนักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น กับนักศึกษาที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจ ของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มตัวอย่างได้จากวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จำนวน 40 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 20 คน คือ กลุ่มที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กับกลุ่มที่เรียนด้วย วิธีการสอนแบบปกติ ผลการวิจัยพบว่า 1)บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 คือ 80.83/82.67 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แตกต่างกับกลุ่มนักศึกษาที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความพึง พอใจของนักศึกษาจากการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.15 ซึ่งอยู่ในระดับมาก

 

Abstract

The purposes of this research were 1) to develop and fine out the efficiency of the computer assisted instruction (CAI) on the topic of Business Database for bachelor degree students in Computer Business Program, Management Science Faculty, Sakon Nakhon Rajabhat University; 2) to compare the learning achievement of the students using the developed CAI and of the students learning by regular method; 3) to investigate the students’ satisfaction toward the CAI. The sample of this research was selected by using purposive sampling. The sample consisted of 40 students, which were divided into 2 groups of 20 students . One group used the CAI and the other learned by regular method.

The findings of this study were as follows : 1) The efficiency of the developed CAI was 80.83/82.67 which is higher than the set eriteria 80/80; 2) The learning achievement of the students using the CAI and the students who learned by regular method differed significantly at the .05 level; 3) The students satisfaction mean score toward the use of the CAI was 4.15 which was at the high level.

Downloads

How to Cite

จันทร์ปุ่ม ส., & จันทร์ปุ่ม พ. (2013). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา ฐานข้อมูลธุรกิจ. Creative Science, 3(5), 51–60. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10003