การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาชีวมวลสำหรับ ครัวเรือน

Authors

  • ธนกร หอมจำปา
  • คมสันต์ ทองปัญญา
  • ณัฐพร กรรมพระอินทร์
  • แสงเทียน กุหลาบ
  • ประพันธ์พงษ์ สมศิลา

Keywords:

เตาชีวมวล, ขี้เลื่อย, ประสิทธิภาพเชิงความร้อน

Abstract

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาชีวมวลสำหรับครัวเรือน เตาที่ใช้ทดสอบมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.245 m สูง 0.40 m ชีวมวลที่ใช้ทดสอบ คือ ขี้เลื่อย โดยอัดเป็นแท่งรูปทรงกระบอก ตรงกลางและด้านข้างจะทำเป็นรูกลวงสำหรับการไหลของอากาศ (อากาศไหลเข้าแบบตัวแอล) ปัจจัยที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ความหนาแน่นของขี้เลื้อย 300 kg/m3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางช่องอากาศเข้า 2, 3 และ 4” และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปล่องไฟ 2, 3 และ 4” ผลที่ได้จากการศึกษาพบว่า เมื่อเพิ่มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางช่องอากาศเข้าส่งผลให้ประสิทธิภาพของเตาลดลง แต่เมื่อเพิ่มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปล่องไฟส่งผลให้ประสิทธิภาพของเตาเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่า เตาชีวมวลที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางช่องอากาศเข้า 2” เส้นผ่านศูนย์กลางปล่องไฟ 4” ให้ประสิทธิภาพเชิงความร้อนสูงสุดมีค่าเท่ากับ 14.60%
คำสำคัญ : เตาชีวมวล; ขี้เลื่อย; ประสิทธิภาพเชิงความร้อน

Abstract
The objective of this research was to study of factors affecting thermal efficiency of biomass stove for household. The stove diameter 0.245 m and high 0.400 m and Sawdust biomass type were used in this research. It was compressed to make a cylinder shape. The hole of air flow was builded at the center and side of wall (L shape). The density of sawdust 300 kg/m^3, diameter of air intake 2, 3 and 4 “ and diameter of the chimney 2, 3 and 4” were examined. The results of this study were found that increase the diameter of the air intake with decrease of the thermal efficiency and increase of diameter of the chimney with increase of the thermal efficiency. Furthermore, it showed that the maximum of the thermal efficiency is 14.60% on the conditions of air intake diameter 2” and chimney diameter 4”
Keywords : Biomass stove; Sawdust; Thermal efficiency

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2014-07-01

Issue

Section

บทความวิจัย (Research article)