การพัฒนาเครื่องมือไถดินดานชนิดสั่น Development of Vibrating Subsoilers

Main Article Content

TANYA NIYAMAPA
RATTANA KAROONBOONYANAN

Abstract

เครื่องมือไถดินดานชนิดสั่นถูกใช้ไถดินชั้นดินล่าง เพื่อไถทำลายชั้นดินดาน จัดเป็นเครื่องมือประเภท active tillage machinery บทความนี้เป็นการรวบรวมผลจากการศึกษาและพัฒนาเครื่องมือไถดินดานชนิดสั่นและเครื่องมือไถดินชนิดสั่นที่นักวิจัยได้ทำการศึกษาในกระบะดินและแปลงทดลอง ซึ่งมีความก้าวหน้าทางวิชาการของการศึกษาทั้งทฤษฎีและการทดลอง นอกจากนี้ก็สามารถเรียนรู้ถึงการพัฒนาเครื่องมือไถดินดานชนิดสั่นที่ใช้ในแปลงเกษตรกรรม 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
NIYAMAPA, T., & KAROONBOONYANAN, R. (2015). การพัฒนาเครื่องมือไถดินดานชนิดสั่น Development of Vibrating Subsoilers. Naresuan University Engineering Journal, 10(1), 40–49. https://doi.org/10.14456/nuej.2015.4
Section
Review Paper