ระบบการเตือนภัยน้ำท่วมอัตโนมัติสำหรับชุมชนเมือง

Main Article Content

ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี
อัครพันธ์ วงศ์กังแห

Abstract

การพัฒนาระบบการเตือนภัยน้ำท่วมอัตโนมัติสำหรับชุมชน (Automatic Flood Warning System for Urban Area, AFWU) เป็นการพัฒนาภายใต้หลักการของเครื่องมือที่มีลักษณะไม่ยุ่งยากและใช้งานได้ง่าย เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานสำหรับหน่วยงานท้องถิ่นในประเทศ การศึกษานี้เป็นการตอบสนองความต้องการของประเทศ ในการจัดการน้ำสำหรับชุมชนเมืองให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการผสมผสานงานทั้งงานทางด้านวิศวกรรมโยธาและวิศวกรรมไฟฟ้า AFWU ประกอบด้วย เครื่องวัดระดับน้ำที่มีตัวรับรู้ตรวจจับระดับอัตโนมัติ ระบบส่งข้อมูล และระบบการเตือนภัย ในการศึกษาได้เลือกพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกเป็นพื้นที่ทดสอบ ขั้นตอนการศึกษาและพัฒนา AFWU ประกอบด้วย (1) ขั้นตอนการกำหนดเกณฑ์และคัดเลือกตำแหน่งติดตั้งเครื่องมือ (2) ขั้นตอนการสร้างเครื่องวัดน้ำ (3) ขั้นตอนการพัฒนาระบบส่งข้อมูล ประมวลผลและเตือนภัยอัตโนมัติ และ (4) ขั้นตอนการทดสอบและประเมินผล เนื่องจาก AFWU ที่พัฒนาขึ้นเป็นระบบที่ใช้งานได้ง่ายจึงเหมาะกับการใช้งานในหน่วยงานท้องถิ่น หลังจากได้ทำการตรวจสอบการทำงานและประเมินผลแล้ว ในขั้นต่อไปควรจัดให้มีการเผยแพร่ โดยการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท้องถิ่นที่รับผิดชอบดูแลการจัดการน้ำชุมชนเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย

 

Automatic Flood Warning System for Urban Area

Automatic flood warning system for urban area (AFWU) was developed upon the concept of simple equipment and user friendly for officers of local organizations in Thailand. The study is to serve the demand of efficient urban water management by integration of the civil and electrical engineering works. The system comprises of the water detector equipment with the sensor, the transmitting system and the warning system. In order to develop AFWU, the urban area of Phitsanulok municipality was selected to be the pilot area. The development process consisted of (1) criteria and site selection for equipment installation, (2) water detector construction, (3) data transmitting, data acquisition and warning system development, and (4) testing and evaluation process. In order to make AFWU, which is the simple and easily operated system widely used, the further task after the process of evaluation is to distribute the concept of AFWU to the officer who are responsible for the water management in the local organization.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
แทนธานี ศ., & วงศ์กังแห อ. (2014). ระบบการเตือนภัยน้ำท่วมอัตโนมัติสำหรับชุมชนเมือง. Naresuan University Engineering Journal, 4(1), 25–30. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26295
Section
Research Paper