เครื่องอัดแผ่นกล้วยระบบนิวแมติกส์

Main Article Content

สิทธิโชค ผูกพันธุ์
นพรัตน์ สีหะวงษ์

Abstract

โครงงานนี้ เป็นโครงงานเกี่ยวกับการออกแบบและสร้างเครื่องอัดแผ่นกล้วยระบบนิวแมติกส์ เพื่อเป็นเครื่องต้นแบบ ประยุกต์และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ตลอดจนเป็นการแก้ปัญหาการผลิตและยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เครื่องอัดแผ่นกล้วยที่ได้ทำการออกแบบและจัดสร้างจะมีระบบนิวแมติกส์เป็นต้นกำลัง โดยกระบอกสูบจะมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 63 มิลลิเมตร ระยะชัก 150 มิลลิเมตร ความดันขณะใช้งานอยู่ที่ 3-6 บาร์ ซึ่งจะทำหน้าที่อัดแผ่นกล้วยน้ำว้าลงบนแบบแม่พิมพ์ขนาด 10×15 เซนติเมตร เมื่อทำการอัดกล้วยในแต่ละครั้ง จะได้กล้วยที่มีขนาด 10×15 เซนติเมตร จำนวน 4 พิมพ์ และสามารถอัดกล้วยได้ 112 แผ่นต่อชั่วโมง โดยการผลิตแบบเดิมจะมีกำลังการผลิตอยู่ที่63  แผ่นต่อชั่วโมง


Pneumatics Proussed-Banana Machine 

This project is to design and construct a prototype of pneumatics proussed-banana machine for applied and developed industry of agricultural product. The machine consists of pneumatics cylinder with diameters × stroke 63 × 150 mm. The working pressure of 3-6 bar(g) is used to press on cultivated bananas, which are raw material on four stainless steel molds sized 10×15 cm. The machine can produce 112 pieces of proussed banana per hour. This is faster than original manual process that achieves 63 pieces per hour.

Article Details

How to Cite
ผูกพันธุ์ ส., & สีหะวงษ์ น. (2014). เครื่องอัดแผ่นกล้วยระบบนิวแมติกส์. Naresuan University Engineering Journal, 4(1), 13–17. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26293
Section
Research Paper