การวิเคราะห์ความดันและอุณหภูมิเฉลี่ยในเครื่องยนต์ HCCI ในช่วง NVO ด้วยโปรแกรม KIVA

Main Article Content

กรุณาภรณ์ สมโน

Abstract

เครื่องยนต์ที่ใช้ส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันและจุดระเบิดด้วยการอัด (HCCI) ทำงานโดยการผสมอากาศและเชื้อเพลิงก่อนเข้าสู่ห้องเผาไหม้ แล้วอัดส่วนผสมให้เกิดการจุดระเบิดด้วยตัวเองพร้อมกันในหลายๆตำแหน่งภายในห้องเผาไหม้ ทำให้ช่วงเวลาการเผาไหม้สั้น สารมลพิษมีปริมาณต่ำ และสามารถเผาไหม้ได้ในอัตราส่วนผสมเชื้อเพลิงที่เจือจางมาก [3] บทความนี้เสนอการจำลองเชิงตัวเลขของการทำงานของเครื่องยนต์ HCCI ในช่วงจังหวะวาล์วไอดีและไอเสียปิดพร้อมกัน (NVO) กับเชื้อเพลิงสองชนิดด้วยโปรแกรม KIVA พบว่าเชื้อเพลิง n-heptane มีการจุดระเบิดที่รุนแรงกว่าเชื้อเพลิง PRF91.8 (เชื้อเพลิงอ้างอิงหลักที่มีค่าออกเทนเป็น 91.8) และมุมเพลาขณะฉีดเชื้อเพลิงที่ต่างกันส่งผลต่อความดันและอุณหภูมิเฉลี่ยในห้องเผาไหม้อย่างชัดเจน

 

An Analysis of Average Pressure and Temperature of an HCCI Engine During NVO Using KIVA

HCCI engine (Homogeneous Charge Compression Ignition) works by mixing air and fuel before entering the combustion chamber, then compressing the mixture to allow it to auto-ignite simultaneously in many locations inside the combustion chamber. This provides short burning time with low emission and can be operated at low equivalence ratio. [3] This paper presents a numerical simulation of an HCCI engine operating during NVO (Negative Valve Overlap) with two different fuels using KIVA. The results confirm that n-heptane combusts more explosively than that of PRF91.8. Crank angle during fuel injection also affects the average pressure and temperature inside the combustion chamber significantly.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
สมโน ก. (2014). การวิเคราะห์ความดันและอุณหภูมิเฉลี่ยในเครื่องยนต์ HCCI ในช่วง NVO ด้วยโปรแกรม KIVA. Naresuan University Engineering Journal, 4(1), 1–6. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/26291
Section
Research Paper