การศึกษาผลกระทบของรูปทรงโรเตอร์ ในมอเตอร์เหนี่ยวนำต่อความถี่ธรรมชาติด้วยแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์

Main Article Content

เกรียงศักดิ์ ไกรกิจราษฎร์
สมพร เรืองสินชัยวานิช
สิทธิโชค ผูกพันธุ์

Abstract

บทความนี้นำเสนอผลกระทบต่อความถี่ธรรมชาติของโรเตอร์รูปทรงต่างๆ ในมอเตอร์เหนี่ยวนำ (Induction Motor) ชนิดกรงกระรอก โดยวิเคราะห์รูปร่างของโรเตอร์แบบต่างๆ มาตรฐานของสมาคมผู้ผลิตเครื่องไฟฟ้านานาชาติ (National Electrical Manufacturers Association; NEMA) ด้วยแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์ ผลที่ได้ทำให้สรุปได้ว่ารูปทรงของโรเตอร์ที่แตกต่างกันส่งผลโดยตรงต่อทั้งขนาดและความถี่ธรรมชาติ (Natural Frequency) ของการสั่นสะเทือนทางกลของมอเตอร์เหนี่ยวนำ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ไกรกิจราษฎร์ เ., เรืองสินชัยวานิช ส., & ผูกพันธุ์ ส. (2014). การศึกษาผลกระทบของรูปทรงโรเตอร์ ในมอเตอร์เหนี่ยวนำต่อความถี่ธรรมชาติด้วยแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์. Naresuan University Engineering Journal, 6(1), 12–19. https://doi.org/10.14456/nuej.2011.12
Section
Research Paper