Return to Article Details การศึกษาผลกระทบของรูปทรงโรเตอร์ ในมอเตอร์เหนี่ยวนำต่อความถี่ธรรมชาติด้วยแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy