การศึกษาการสั่นสะเทือนในมอเตอร์เหนี่ยวนำด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์

Main Article Content

คณาธิป แก้วกุลศรี
สมพร เรืองสินชัยวานิช

Abstract

งานวิจัยนี้นำเสนอการศึกษาการสั่นสะเทือนในมอเตอร์เหนี่ยวนำด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ การศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ตามโครงสร้างหลักของมอเตอร์เหนี่ยวนำ คือ โรเตอร์, สเตเตอร์ และโครงมอเตอร์ พบว่าเมื่อความถี่ธรรมชาติของส่วนประกอบต่างๆ ในมอเตอร์เหนี่ยวนำมีความแตกต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปทรง, ขนาดและชนิดของวัสดุ และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขนาดของส่วนประกอบต่าง ๆ พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงทั้งขนาดและค่าความถี่ธรรมชาติของโครงสร้างนั้นๆ ทั้งนี้ผลที่ได้จากการศึกษานี้ สามารถเป็นแนวทางให้นักออกแบบเครื่องจักรกลไฟฟ้าทำการหลีกเลี่ยงความถี่ที่อาจก่อให้เกิดความถี่เรโซแนนซ์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อมอเตอร์ได้

  

The research paper presents the study of the vibration in the induction motor by using the finite element method.  The study proposes to investigate 3 parts of a motor, i.e., rotor, stator and motor frame.  The results show that the nature frequencies of the motor components are different depending on its shape, dimension and material.  Moreover, when the motor component’s dimension is adjusted, the amplitude and nature frequencies are changed.  The research findings can be used a guideline for motor designers to avoid frequencies causing resonance that maybe effect to the motor.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
แก้วกุลศรี ค., & เรืองสินชัยวานิช ส. (2014). การศึกษาการสั่นสะเทือนในมอเตอร์เหนี่ยวนำด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์. Naresuan University Engineering Journal, 7(1), 29–36. https://doi.org/10.14456/nuej.2012.1
Section
Research Paper