Geographic information system application for area development planning according to the provincial development strategy; Example case of Sa Kaeo Province

Authors

  • Jakkaphun Nanuam Burapha University

Keywords:

Geographic Information System, Sakaeo Province, mango

Abstract

The development of Thailand at all level; nationwide, provincial and local area often defined development issues based on the context, potential, level of development and local needs. In addition, other factors that may affect are also considered, such as topography, weather, infrastructure or other natural and environmental resources. In present, the geographic information system is applied to analyze and determine development guidelines suitable for the area because it can be used to collect, analyze and present spatial data. In addition, it can also express connection and reduce unnecessary redundancy of development. This study demonstrates the application of geographic information system in the area development according to the provincial development strategy by taking the example of Sa Kaeo Province as a case study and highlighting the identification of areas with potential for growing mangoes, which are the province's supported economic crops. Factors that were considered for identifying appropriate area include: altitude and slope of the area, distance from water source, land use type, soil group and average annual rainfall. From the results of study, it was found that most area of Sa Kaeo Province was in "moderately appropriate" for growing mangoes. It was approximately 2,169,842.01 rai (68.71% of the total area), mostly in the south and southwest of the province. The less suitable area was in the northwest. And the most suitable was in the east and northeast of the province.

Downloads

Download data is not yet available.

References

United nations. (2020). E-Government Survey 2020. แหล่งที่มา: https://publicadministration.un.org.

วันที่ 27 สิงหาคม 2564.

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. (มปป). คู่มือการใช้งานระบบศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ.

แหล่งที่มา: https://data.go.th/pages/data-go-th-manual-doc. วันที่ 27 สิงหาคม 2564.

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์กรมหาชน). (2564). OPEN DATA PROCESS QUICK GUIDE.

แหล่งที่มา: https://data.go.th/en/pages/open-data-process-quick-guide. วันที่ 27 สิงหาคม 2564.

คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ. 2560. แผนแม่บทภูมิสาสนเทศแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564.

แหล่งที่มา: https://ngis.go.th/?page_id=913. วันที่ 27 สิงหาคม 2564.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2558. โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS) ให้เป็นไปข้อกำหนดมาตราฐาน FGDS (15 จังหวัด). แหล่งที่มา:https://data.go.th/km/dataset/fgds-37000. วันที่ 27 สิงหาคม 2564.

ศิริลักษณ์ พิมมะสาร. (2563). ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการใช้ประโยชน์พื้นที่กับการระบาดเชิงพื้นที่ของโรคไข้เลือดออกในจังหวัดพะเยา. วารสารเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่. 1(1), 10-18.

พงศ์พล ปลอดภัย, พรทิพย์ วิมลทรง, ธนา จารุพันธุเศรษฐ์, กานต์ธิดา บุญมา และบุษยมาศ เหมณี. (2563). เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. วารสารเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่. 1(2), 59-69.

พงศ์พล ปลอดภัย และ มาริสา ใบกอเด็ม. (2564). การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากการเกิดแผ่นดินไหวในภาคใต้ของไทย กรณีศึกษารอยเลื่อนคลองมะรุ่ย. วารสารเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่. 2(1), 40-53.

ณัฐพงษ์ รักกะเปา, พงศ์พล ปลอดภัย, กานต์ธิดา บุญมา และพรทิพย์ วิมลทรง. (2563). การประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรณีศึกษาอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วารสารเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่. 1(1), 74-82.

รังสรรค์ เกตุอ๊อต, บุญศิริ สุขพร้อมสรรพ์ และนิติเอี่ยมชื่น. (2563). การประเมินศักยภาพชุมชนต้นแบบเพื่อการจัดการปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดพะเยา. วารสารเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่. 1(3), 36-50.

วัชระ ดอนลาว และสวรินทร์ ฤกษ์อยู่สุข. (2563). การสกัดข้อมูลพื้นที่แหล่งน้ำบนภาพถ่ายดาวเทียมด้วยกูเกิลเอิร์ธเอนจิน. วารสารเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่. 1(2), 14-23.

จักรพันธ์ นาน่วม, พงศกร อินถา, สราวุฒิ บุตรพรม, พีรพัฒน์ วงศ์ราช, เจริญวุฒิ ตนคัมภีรวาท และลิขิต น้อยจ่ายสิน. (2564). การประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อประเมินปริมาณน้ำที่ต้องการใช้เพื่อการเกษตร: กรณีศึกษาตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว. วารสารเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่. 2(1), 54-62.

กนกพร ภาคีฉาย, นิโรจน์ สินณรงค์, กฤตวิทย์ อัจฉริยะพานิชกุล, และพัชรินทร์ สุภาพันธ์. (2563). ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อผลผลิตข้าวในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย. วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ. 7(2), 1-22.

จรีวรรณ จันทร์คง, เกศสุดา สิทธิสันติกุล, นิโรจน์ สินณรงค์ และกฤตวิทย์ อัจฉริยะพานิชกุล. (2562). ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อผลผลิตปาล์มน้ำมันในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. 11(1), 54-66.

กรรณิการ์ มาระโภชน์. (2561). การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองความต้องการพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทย: กรณีศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา. วารสารราชนครินทร์ กรกฎาคม-ธันวาคม, 1-9.

ชลาวัล วรรณทอง, ณัฐพล วงษ์รัมย์ และณัฐวุฒิ ทะนันไธสง. (2562). การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดบุรีรัมย์. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์. 14(1), 51-61.

วุฒิไกร ไชยปัญหา. (2560). การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการปรับปรุงเส้นทางการจัดส่งสินค้า สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจโรงน้ำแข็งในเขตอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม. วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต. 7(2), 1-13.

รัตติยา ยุทธวิชยานนท์. (2549). การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการวางแผนขยายสายส่ง.

กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ปุณยนุช รุธิรโก และสภาพร สุขลิ้ม. (2558). การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศของท่อน้ำและประตูน้ำประปาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพกพา. การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6, วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2558, มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, สงขลา, 1596-1607.

ดิษพงศ์ ผดุงรัตน์. (2558). ภูมิสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์หาพื้นที่เหมาะสมต่อการตั้งจุดตรวจในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส. วารสารวิจัยรามคำแหง (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี). 18(1), 9-24.

กรมส่งเสริมการเกษตร. (2562). การประเมินความเหมาะสมของพื้นที่ปลูกมะม่วงในเขตที่ราบเชิงเขาและตะพักลำน้ำของลุ่มน้ำแควน้อยตอนกลาง. กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ.

Herzberg, R., Pham, T. G., Kappas, M., Wyss, D., & Tran, C. T. M. (2019). Multi-criteria decision analysis for the land evaluation of potential agricultural land use types in a hilly area of Central Vietnam. Land, 8(6), 90.

Saha, S., Sarkar, D., Mondal, P., & Goswami, S. (2021). GIS and multi-criteria decision-making assessment of sites suitability for agriculture in an anabranching site of sooin river, India. Modeling Earth Systems and Environment, 7(1), 571-588.

Orhan, O. (2021). Land suitability determination for citrus cultivation using a GIS-based multi-criteria analysis in Mersin, Turkey. Computers and Electronics in Agriculture, 190, 106433.

Published

2021-12-31

Issue

Section

Research Articles