ฮิวริสติกสำหรับการจัดตารางการผลิตเครื่องจักรขนาน กรณีมีเวลาติดตั้งเครื่องจักร และมีข้อจำกัดของเครื่องจักร

Authors

  • กัญชลา สุดตาชาติ อาจารย์, สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล, สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Abstract

บทคัดย่อ

บทความฉบับนี้นำเสนอปัญหาการจัดลำดับการผลิต ในระบบการผลิตซึ่งประกอบด้วยเครื่องจักรซึ่งมีการ ทำงานแบบขนานกัน วัตถุประสงค์เพื่อให้เวลาในการผลิตของระบบมีค่าต่ำสุด กรณีลำดับการผลิตมีผลต่อเวลา ติดตั้งเครื่องจักร และมีข้อจำกัดของเครื่องจักร คือ งานบางงานไม่สามารถดำเนินการบนเครื่องจักรบางเครื่องได้ รูปแบบทางคณิตศาสตร์ได้ถูกพัฒนาขึ้นจากพื้นฐานของปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่ง โดยใช้โปรแกรมมิงเชิง จำนวนเต็ม และได้นำเสนอฮิวริสติกสำหรับปัญหาที่มีขนาดใหญ่ จากผลการทดลองพบว่า ฮิวริสติกมีประสิทธิภาพ ดี โดยให้คำตอบที่แตกต่างจากคำตอบที่ดีที่สุดเท่ากับ 7.60 เปอร์เซนต์

คำสำคัญ : การจัดลำดับการผลิต, เครื่องจักรขนาน, เวลาติดตั้งเครื่องจักร

Abstract

In this paper present the parallel machine scheduling problem. The objective is to minimize the makespan in case of sequence dependent setup time with machine eligibility. Mathematical model is developed base on vehicle routing problem (VRP), using an integer programming (IP). This research proposes heuristic procedures to cope with realistic problems. An experiment, the results are compared to the optimal solution and the computational results shown good performances of the proposed heuristics. The difference in results between the optimal solution and the proposed heuristic is 7.60%

Keywords : Scheduling problem, Parallel machine, Sequence dependent setup time

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-11-06

Issue

Section

บทความวิจัย (Research article)