การจำลองแบบพฤติกรรมไฮโดรไดนามิกส์ในปฏิกรณ์ฟลูอิไดซ์เบดชนิดไหลเวียนลง: อิทธิพลของคุณสมบัติทางกายภาพของก๊าซ

Authors

  • ปริญญา คงพรม
  • อดิศร ประทุมมา
  • ณัฏฐพล มาลัย
  • สุนันท์ ลิ้มตระกูล

Abstract

งานวิจัยนี้ศึกษาอิทธิพลของคุณสมบัติทางกายภาพของก๊าซต่อพฤติกรรมไฮโดรไดนามิกส์ในปฏิกรณ์ฟลูอิไดซ์เบดชนิดไหลเวียนลง (ปฏิกรณ์ดาวเนอร์) โดยการจำลองแบบ แบบจำลองที่ใช้คือแบบจำลองของไหลสองชนิดโดยพื้นทฤษฎีจลน์ของการไหลของอนุภาคแกรนูลาร์ ปฏิกรณ์ดาวเนอร์มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.1 เมตรและสูง 9.3 เมตร อุณหภูมิของก๊าซที่ศึกษาอยู่ในช่วง 25 – 1,000 ºC ความถูกต้องของผลการจำลองแบบตรวจสอบกับผลการทดลองที่ได้จากงานวิจัยในอดีต ผลการจำลองแบบแสดงให้เห็นว่าความหนาแน่นของก๊าซมีผลต่อการกระจายค่าสัดส่วนของอนุภาคน้อยกว่าความหนืดของก๊าซ โดยร้อยละการเปลี่ยนแปลงสูงสุดของค่าสัดส่วนอนุภาคมีค่า 9.54 และ 15.15 เมื่อศึกษาผลของความหนาแน่นและความหนืดของก๊าซ ตามลำดับ ความสูงของพีคของค่าสัดส่วนอนุภาคที่บริเวณใกล้ผนังมีค่าสูงขึ้นเมื่อลดความหนาแน่นหรือความหนืดของก๊าซ ความเร็วอนุภาคที่บริเวณกลางท่อใกล้ทางเข้ามีค่าเพิ่มขึ้นสูงสุด 3.91 และ 3.30% เมื่อเพิ่มความหนาแน่นและความหนืดของก๊าซ ตามลำดับ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2014-02-25

Issue

Section

บทความวิจัย (Research article)