ศึกษาการเคลือบผ้าไนลอนด้วยฟิล์มสำหรับมาผลิตเสื้อเกราะ

Main Article Content

สุจิระ ขอจิตต์เมตต์

Abstract

The study of rice straws enzymatic hydrolysis by using with T. reesei TISTR 3080 was to increase quantity of reducing sugar. Several conditions of enzymatic hydrolysis in rice straws cellulose were utilized. And also this study was to find the yeast concentrations, which were used for ethanol fermentation from reducing sugar. Cellulose in rice straws was pretreated with 2 M sodium hydroxide. This method provided increasing cellulose from 65.36 gig substrate to 99.34 gig substrate. The ratio of pretreated rice straws cellulose weight to production medium volume was 1 :20 which was hydrolyzed with enzyme from T. reesei TISTR 3080 by inoculating only fungi, adjusted pH until 5.3, shaking at room temperature (31°C) with speed 120 rpm for 1 hour and incubated further without shaking for 1 day. The average obtained reducing sugars were 0.2771 gig substrate at pH 7.4. These reducing sugars were fermented with 15 0/0 (v/v) of S. cerevisiae TISTR 5339 at initial pH 5 and shaking incubated at room temperature (31degree Celsius), 120 rpm in anaerobic system for 1 day. The average ethanol quantity form fermentation was 0.1307 gig substrate. Article Details

Article Details

How to Cite
ขอจิตต์เมตต์ ส. . (2003). ศึกษาการเคลือบผ้าไนลอนด้วยฟิล์มสำหรับมาผลิตเสื้อเกราะ. Journal of Engineering, RMUTT, 3, 10–16. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242347
Section
Research Articles

References

[1] บรรเลง ศรนิล. เทคโนโลยีพลาสติก.กรุงเทพฯ:สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น),๒๕๔๔
[2] สุจิระ ของจิตต์เมตต์. การศึกษาความเป็นไปได้เพื่อพัฒนาเส้นใยไหมมาใช้การผลิตเสื้นเกราะ
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทหารกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๒๕๔๑-๒๕๔๒.
เทคโนโลยีการผลิตผ้าไม่ทอ ปทุมธานี : ภาควิชาการวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล, ม.ป.ป. รายงานโครงการวิจัยและ พัฒนาเส้นใยไหมมาใช้ในการผลิตเสื้อเกราะ กรุงเทพ ๆ: สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทหาร กลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, ๒๕๔๒-๒๕๔๔
รายงานการวิจัยการศึกษา โครงสร้างเสื้อเกราะป้องกันกระสุนรุ่น DSA-100-69-C-2061 ปทุมธานี: ภาควิชาวิศวกรรม สิ่งทอคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, ม.ป.ป.
[3] สาธิต พุทธชัยยงค์. ระบบเบอร์เส้นด้าย กรุงเทพ ฯ: แผนกวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ, ม.ป.ป.
[4] อัจฉราพร ไศละสูต. ความรู้เรื่องผ.กรุงเทพสร้างสรรค์วิชาการ, ๒๕๓๙.