วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมด้านบทความวิจัย ผลงานทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้า และข้อค้นพบใหม่ๆ เชิงวิศวกรรม รวมไปจนถึงผลงานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

กองบรรณาธิการตระหนักถึงจริยธรรมการตีพิมพ์ (Publication Ethics) เสมอมา เพื่อการตีพิมพ์ที่ถูกต้อง โปร่งใส และมีคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ทั้งในส่วนของผู้เขียน (Author) ผู้ประเมินบทความ (Reviewer) และบรรณาธิการ (Editor) จึงกำหนดจริยธรรมการตีพิมพ์ไว้ ดังนี้

 

บทบาทและหน้าที่ของผู้เขียน (Duties of Authors)

 1. ผู้เขียนต้องส่งบทความไม่ซ้ำซ้อนกับผลงานตนเอง ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการเสนอพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่น
 2. ผู้เขียน ไม่คัดลอกผลงานวิจัย งานตีพิมพ์ ของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนเอง
 3. ผู้เขียนบทความต้องให้ข้อมูลถูกต้อง ไม่บิดเบือนข้อมูล หรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ
 4. ผู้เขียนต้องเขียนบทความตามรูปแบบตามวารสารกำหนดไว้
 5. หากงานวิจัย หรือ งานตีพิมพ์ ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย ต้องระบุแหล่งทุนที่สนับสนุนการวิจัยอย่างครบถ้วน
 6. เมื่อผู้เขียนมีการนำผลวิจัยของผู้อื่นมาใช้ในบทความ ผู้เขียนต้องอ้างอิงผลวิจัยเหล่านั้นตามรูปแบบที่วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรีกำหนดอย่างถูกต้องและครบถ้วน
 7. ผู้เขียนหลักและผู้เขียนร่วมที่มีชื่อปรากฏอยู่ในบทความ ต้องมีส่วนร่วมในการดำเนินงานวิจัยตามความเป็นจริง
 8. ข้อความที่ปรากฏในบทความและองค์ประกอบทั้งหมดของบทความเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่ผู้เดียว
 9. ผู้เขียนต้องยอมรับผลการพิจารณาของผู้ประเมินบทความและการตัดสินของกองบรรณาธิการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

บทบาทและหน้าที่ของผู้ประเมินบทความ (Duties of  Reviewers)

 1. ผู้ประเมินบทความ อ่านบทความที่บรรณาธิการจัดส่งให้ เพื่อพิจารณาในด้านคุณค่า ประโยชน์ที่จะได้รับจากบทความดังกล่าวที่เหมาะสมสำหรับการอ้างอิงทางด้านวิชาการ
 2. ผู้ประเมินบทความต้องให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ทางด้านคุณภาพ เพื่อที่จะทำให้บทความดังกล่าวมีความสมบูรณ์ถูกต้องทั้งในด้านรูปแบบและเนื้อหาสาระที่จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้เขียนและต่อผู้อ่าน ก่อนที่จะนำส่งกลับคืนยังกองบรรณาธิการเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
 3. ผู้ประเมินบทความจะต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนใด ๆ กับผู้เขียน
 4. ผู้ประเมินบทความจะต้องประเมินบทความในสาขาที่ตนมีความเชี่ยวชาญและมีหลักฐานที่เชื่อถือได้
 5. ผู้ประเมินบทความมีบทบาทต่อการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของผลงานจากผู้เขียน หากมีความซ้ำซ้อนให้แจ้งข้อมูลที่ตรวจพบมายังบรรณาธิการวารสาร
 6. ผู้ประเมินบทความต้องมีใจเป็นกลาง ไม่มีอคติหรือลำเอียง ต่อบทความที่ทำการประเมิน
 7. ผู้ประเมินบทความ ต้องไม่เปิดเผย ไม่คัดลอก ข้อมูลใด ๆ ของบทความที่พิจารณาเพื่อประโยชน์ส่วนตน

 

บทบาทและหน้าที่ของบรรณาธิการวารสาร (Duties of Editors)             

 1. เมื่อผู้เขียนส่งบทความ บรรณาธิการวารสารจะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของบทความให้เป็นไปตามรูปแบบที่วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี ได้กำหนดไว้ หากมีการปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเติมต้องนำส่งคืนผู้เขียนเพื่อปรับแก้ก่อนนำส่งผู้ประเมินบทความในขั้นตอนต่อไป
 2. เมื่อผู้เขียนผ่านการตรวจสอบรูปแบบ บรรณาธิการวารสารจะดำเนินนำส่งบทความให้แก่ผู้ประเมินบทความโดยมีการคัดเลือก แต่งตั้ง และประสานงานกับผู้ประเมินบทความที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่สอดคล้องกับเนื้อหาบทความนั้น ๆ ทั้งนี้จะมีผู้ประเมินอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อการพิจารณาต่อ 1 บทความ
 3. หากมีการแก้ไขปรับปรุงหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมใด ๆ จากผู้ประเมินบทความ บรรณาธิการวารสารจะแจ้ง ติดตามและประสานงานกับผู้เขียน เพื่อให้มีการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพบทความ
 4. บรรณาธิการวารสารจะต้องรักษาความลับ โดยไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของผู้เขียนและของผู้ประเมินบทความตลอดช่วงระยะเวลาการดำเนินการพิจารณาบทความ
 5. บรรณาธิการวารสารจะเป็นผู้ตัดสินใจคัดเลือกบทความมาตีพิมพ์โดยผ่านกระบวนการประเมินอย่างมีขั้นตอนและสอดคล้องกับนโยบายของวารสาร
 6. บรรณาธิการวารสารจะไม่รับตีพิมพ์บทความที่เคยตีพิมพ์ที่อื่นมาแล้ว หากพบว่าบทความนั้นมีความซ้ำซ้อนกับวารสารอื่นหรือเคยเผยแพร่ด้วยวิธีอื่นๆ บรรณาธิการจะต้องเพิกถอนบทความนั้นและประกาศอย่างเป็นทางการให้ทราบทั่วกัน
 7. บรรณาธิการวารสารจะทำการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด เพื่อให้แน่ใจว่าบทความที่จะตีพิมพ์ไม่มีการคัดลอกผลงานของผู้อื่น (Plagiarism) และหากตรวจพบ ไม่ว่าจะในขั้นตอนใดก็ตาม จะหยุดดำเนินการและติดต่อผู้เขียน ให้มีการชี้แจงประกอบการพิจารณาในการตอบรับหรือการปฏิเสธการตีพิมพ์
 8. บรรณาธิการวารสารจะต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนใด ๆ กับผู้เขียน และผู้ประเมินบทความ ตลอดจนบุคคลใด ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์จากการเผยแพร่หรือตีพิมพ์บทความ
 9. บรรณาธิการต้องพัฒนาปรับปรุงคุณภาพวารสารอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
 10. บรรณาธิการวารสารจะคัดเลือกบทความโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานคำแนะนำจากผู้ประเมินบทความโดยพิจารณาความถูกต้องเหมาะสมชัดเจนในหลักฐานสนับสนุนต่าง ๆ จากผู้เขียน
 11. การตัดสินของกองบรรณาธิการถือเป็นที่สิ้นสุด