The Application of Fuzzy Quality Function Deployment for Design Electrostatic Hood

Main Article Content

เยาวรินทร์ รอดมณี
ระพี กาญจนะ

Abstract

At present, there are many electrostatic hood makers to serve more requiremeni food enirepreneur. Hood is a product with a highly competitive market. The study found that the hood is used in food store, no air treatment system. Pollution from cooking, which is one cause of air pollution. Therefore, this research was conducted to design an electrostatic hood by applying quality function deployment (QFD) was used as a tool in design to find the needs of the customers .As a way to convert customer needs to deveiopmenl guidelines for the product to be a quality up to add value and the advantages of the market. The theory used in conjunction wiih fuzzy sets in order to reduce ambiguity in the evaluation of the customer and development team using a sample group is that some entrepreneurs store food with hood outside building, 100. The initial survey the needs of customers found that customers to the importance to electricity saving most followed by the safety of the use and can inhale the smoke all. Then convert customer requirements into engineering attributes in Fuzzy QFD the phase 1. To the terms of the most important technical material is used as a quality, followed by the safety certification standards and consumer prices. From technical requirements to convert into Fuzzy QFD Phase 2 is the characteristic of the components found that factors that is the most weight is size fan , followed by materials used to frame and materials used to filter dustThis research has the design guidelines for hood using electrostatic to meet customer needs.

Article Details

How to Cite
รอดมณี เ. ., & กาญจนะ ร. . (2012). The Application of Fuzzy Quality Function Deployment for Design Electrostatic Hood. Journal of Engineering, RMUTT, 2, 1–11. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242116
Section
Research Articles

References

พานิช อินต๊ะ,2550.วิธีการทำนายประสิทธิภาพการตกตะกอนรวมของตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิตแบบลาย-แผนลำหรับการกำจัดอนุภาคฝุ่นจากเตาเผาชีวมวล.การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประทศไทยครั้งที่ 21.

วชร กาลาสี,2549.ประสิทธิภาภการดักจับอนุภาคของเครื่องตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิต ส่วนที่ 1 :อนุภาคเขมกวันและฝุ่นแป้ง.การประชุมวิชาการ เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประทศไทย ครั้งที่ 20.

อมรรัตน์ ปินตา,2545.การปรับปรุงสินค้าโดยการประยุกต์ใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่ทางคุณภาพ(QFD):กรณีศึกษาโรงงานผลิตของเล่นไม้เพื่อการศึกษา.วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต ภากวิชาอุตสาหการ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้พระนครเหนือ

วรรณวนัช บุ่งสุด, 2548.การสร้างเครื่องมือสำหรับจัดอันดับข้อกำหนดทางเทคนิคในการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพโดยใช้ตัวเลขฟัซซี.วิทยานิพนธ์วิศวกรรม ศาสตร์มหาบัณฑิต .มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สุดารัตน์ ตรองพาณิชย์,2550. "การปรับปรุงคุณภาพในการบริการของธุรกิจทางด้นการขนส่งโดยใช้

เทคนิคการเปลงหน้ที่ทางคุณภาพและกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะหะกรณีศึกษาการขนส่งแบตเตอรี่,"วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. ปีที่ 17 ฉบับที่ 3กย.--ธค. 2550

รัตติกาล เชื้อบุญ,2550.การประเมินศักยภาพการผลิดเซลล์เชื้อเพลิงเพื่อการพาณิชย์ในประเทศไทย.วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต ภาควิชาอุตสาหการ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร.อรรคเตต อภิขจศิลปี,2553.การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถาบันไฟฟ้าเละอิเล็กทรอนิกส์กรุงเทพ

สิทธิชัย เชิดชูมาลัยกิจ,2551.การประยุกต์ใช้การแปลงหน้าที่ทางคุณภาพร่วมกับทฤษฎีฟัชซีเซตในการคัดเลือกผู้ขายวัตถุดิบกรณีศึกษาโรงงานผลิตท่อพลาสติก.วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผศ.ดร.ผยุง มีสัจ,2552.เอกสารประกอบการเรียนวิชาโครงข่ายประสาทเทียมและระบบฟัซซี.[ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก: http://images.glaict2020.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/TUZUj AooCxsAACpOfkM1/fuzzy _logic.pdf? key=glaict2020:journal:24&nmid=410395410(17 กุมภาพันธ์ 2555)

ผศ.ปราโมทย์ เชี่ยวชาญ,2554.เอกสารประกอบการเรียนวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมควบคุม

[ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก: www.stou.ac.th/Schools/Shs/upload/54114-5.doc(2 ตุลาคม 2654)

Deborah Gross Ph.D.,2010.Commercial cooking elevates hazardous pollutants in the environment [ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก:http://www.sciencedaily.com/releases/2010/03/100324085304.htm(2 มีนาคม 2555)

Chun-Yung-Chuang,2009.Application of fuzzy QF'D for knowledge acquisition

in product design. Master of engineering. National Cheng Kung University, Taiwan

Ling-Zhong Lin,2011. Fuzzy Group Decision-Making for Service Innovations in Quality Function Deployment.[ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก: www.Springerlink.com (10 กุมภาพันธ์ 2555)

Chin-Hung Liu,2007. "A fuzzy group decision-making approach in quality function deployment," Qual Quant.42:527-540 2008

Myint, S,(2003). "A framework of an intelligent quality function deployment (IQFD) for dis crete assem bly environment," Computers & Industrial Engineering. 45 (2) 269-283.

Ketan,2011. "Enhancing Product Planning via Utilizing Quality Function Deployment with Fuzzy Logic",International Journal of Digital Content Technology and its Application volume5 number3 March 2011

Erol, I.,2003. "A Methodology for Selection Problems with Multiple, Conflicting Objectives and both Qualitative and Quantitative Criteria", Int.J. Production Economics. 86, 187-199