Improvement of the Inventory Management System : A Case Study in Make-To-Order Production

Main Article Content

เฉลิมศักดิ์ ถาวรวัตร์
ระพี กาญจนะ

Abstract

This research studied inventory management system of plants operating business of production to order for machinery parts and metal works upon design. The main materials of this plant are consisted of metal sheets including steel sheets. stainless sheets; shape metals including pipe. angle bar. flat bars ; and socket, hinges, screw and nut. etc. Metal sheets and shape metal were selected for studying by using ABC analysis technique. Consequently, 19 items of A group. 4 1 items of B group and 204 items of C group were obtained. Subsequently, materials in A group were arranged according to turnover rate in descending order. The first, second and third materials (i.e., SPCC 3.2tSPCC 2.3t and SPHC P/O2.3t) were selected for studying. Variation of material demand was measured by using Peterson-Silver Rule. From dividing the demand formats into certain demand and uncertain demand, it could be concluded that these three materials had certain demand format therefore it is impossible to use Economic Order Quantity (EOQ).As a result. three forms of Heuristic method (Silver-Meal, Least Unit Cost and Part Period Balancing) were used for comparing the most proper method. From the results of these three methods, there was no method could be used to reduce the expense of inventory management solely. Each method was appropriate for different materials as follows: SPCC 3.2t was appropriate with Part Period Balancing while spec 2.3t was appropriate with Silver-Meal and SPHC P/O 2.3t was suitable with Silver-Meal and Part Period Balancing. In addition, this research also found that Least Unit Cost was inappropriate with inventory management because the cost of these three metal materials was higher than other methods.

Article Details

How to Cite
ถาวรวัตร์ เ., & กาญจนะ ร. . (2013). Improvement of the Inventory Management System : A Case Study in Make-To-Order Production. Journal of Engineering, RMUTT, 2, 13–23. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242080
Section
Research Articles

References

ไวด์ โทนี่. Best Practices ในการจัดการสินค้าคงคลัง,2nded. แปลโดยไพบูลขกิจวรวุฒิ. กรุงเทพๆ: อี.ไอ.

สแควร์ สำนักพิมพ์, 2551.

วิชัย รุ่งเรื่องอนั้นต์. "การบริหารสินด้คงคลัง(Inventory Management),"[ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: http:/logis ticscorner.com, 2552. [สืบค้นเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2555]

พิภพ ลลิตาภรณ์. ระบบการวางแผนและควบคุมการผลิต. พิมพัดรั้งที่ 13. กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริม

เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2549.

“กลยุทธ์กระบวนการ"(Process Strategy),”[ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก:http://teacher.snru.ac.th/mingsakul/admin/document/userfiles/5.doc, [สืบค้นเมื่อ 30 มกราคม 2555]

Q.M. He, E.M. Jewes and J. Buzacott. Optimal and near-optimal inventory control policies for a make-to-order inventory-production system.European Journal of Operational Research 141(2002) 113-132

Philip Kaminsky and Onur Kaya. Combined make-to-order/make-to-stock supply chains. Received October 2006 and accepted September 2007

N. Buchbinder. "Online Make-to-Order Joint ReplenishmentModel: Primal Dual CompetitiveAlgorithms,"[ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก:http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi-10.1.1.139.1194, [สืบค้นเมื่อ 1ร กุมภาพันธ์ 2555]

Paulo Cesar Chagas Rodrigues. "ENGINEERING-TO-ORDER VERSUS MAKE-TO-STOCK

STRATEGY: ANANALYSISATTWOPRINTING COMPA NIES. Independent Journal se Management & Production, Vol 1, No 1 (2010)

ธนัญญา วสุศรีและ วลัยลักษณ์ อัตธีรวงศ์. "ความสำคัญของการบริหารสินค้าคงคลัง," [ออนไลน์. นำ

ถึงได้จาก: http://ogisticscorner.com, 2553[สืบค้นเมื่อ 14 สิงหาคม 2555]

พิภพลลิตากรณ์. การบริหารพัสดุคงคลัง. กรุงเทพฯ.สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2552.

จันทร์จิราใจทับทิม "ประเภทของการควบคุมสินถ้ำคงคลัง"[ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก:http://logisticscomer.com, 2553. (สืบค้นเมื่อ 14 สิงหาคม 2551)

กฤษฏ์ ฉันทจิรพร. "การจัดการสินค้าคงคลังรวม,"[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://vww.cmeducation.cm, [สืบค้นเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2555)

วีระ จำแนกราน. การจัดการวัสดุคงคลังเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบในกระบวนการผลิต:กรณีศึกษาโรงงานผลิตผ้าเบรค.วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการบัณฑิตวิทยาลัย.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระอมเกล้พระนครเหนือ, 2551.

จิราวรรณ โตธนาคม การปรับปรุงการควบคุมสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง: กรณีศึกษาโรงงานผสมนำนัน

หล่อลื่น.วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.

เทิดพันธุ์ เสถียรสวัสดิ์, การควบคุมวัตถุดิบคงคลังของโรงงานผลิตสวิตซ์. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมสาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการบัณฑิตวิทยาลัย. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

วรรัช สิทธิมงคล. การพัฒนาระบบคงคลังในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเครื่องมือวัดและเครื่องควบคุม

อัตโนมัติทางอุตสาหกรรม.วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการบัณฑิตวิทยาลัย.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2545

อภิชาติ ชยานุภัทร์กุล. "การจัดความสำคัญของวัสดุคงคลัง," [ออนไลน์. เข้าถึงได้จาก: http:/www.

psstainlessthailand.com, 2551. [สืบค้นเมื่อ 23กุมภาพันธ์ 2555]

แก้วขึ้น อมตเวทย์. การพัฒนาวิธีกาสั่งร่วมกรณีอุปสงค์ไม่คงที่และมีข้อจำกัดค้นงบประมาณและทรัพยากร. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2548.

พลกฤษณ์ เพ็ญนิเวศน์สุข. การปรับปรุงการจัดการวัตถุดิบคงคลัง : กรณีศึกษาโรงงานผลิตชิ้นส่วน

เพื่อใช้ประกอบลิฟต์.วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ.

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553.

ธนัญญา วสศรี และ วลัยลักษณ์ อัตรีรวงศ์ การบริหารสินค้าคงคลัง. โครงการพัฒนาหลักสูตรและ

การฝึกอบรมโลจิสติกส์และซัพ – พลายเชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระอมเกล้ำธนบุรีและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

ชัยกาลไชยเวช. การบริหารดินค้าคงคลังโดยการสั่งซื้อแบบประหยัด : กรณีศึกษา บริษัทจำหน่าย

และติดตั้งเครน. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2553.

ศิริพรตั้งวิบูลย์พาณิชย์. การปรับปรุงการควบคุมวัสดุคงคลัง : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมการผลิตคอยล์.

วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตภากวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้พระนครเหนือ, 2548.

เพียรพูลเกิดวิชัยและคณะ. "การจำเนกวัสดุคงคลังแบบ ABCDE = ABCDE Inventory Analysis,"

วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต. 4, 1 (กันยายน 2548):99-105.

ฐิติมา ศิริพันธุ์."การหาปริมาณการสั่งซื้อเเบบประหยัดสำหรับสินค้าคงกลังวัตถุดิบ : กรณีศึกษาบริษัท

ผู้ผลิตกระจกนิรภัย" [ออนไลน์. เข้าถึงได้จาก http:/logistiescorner.com, 2553. (สืบค้นเมื่อ 25กุมภาพันธ์ 2555)

ก้อง สุวรรณชารารังมี. การปรับปรุงระบบการควบคุมพัสดุคงคถังของโรงงานผลิตน้ำตาล.วิทยานิพนธ์

ปริญญาวิศวกรรมศาตรมหาบัณฑิตวิศวกรรมอุตสาหการบัณฑิตวิทยาลัย. จุพาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.

สัมฤทธิ์ ควงศรี. การวิเคราะห์ปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจัดการสินค้า

คงดลัง : กรณศึกษาการวางแผนความต้องการลูกรีด. วิทขานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

คนภัทร ดิถีเพ็ญ. การบริหารสินค้าคงคลังในกรณีความต้องการไม่คงที่ของอุตสาหกรรมฉีดพลาสติก.

วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตการจัดการโลจิสติกส์บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการนวัตกรรม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2549.

สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา "วิธีการในการพยากรณ์สินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ," [ออนไลน์]. เข้าถึง

ได้จาก: http:/1ogisticscorner.com, 2552. [สืบค้นเมื่อ 25กุมภาพันธ์ 2555]

ชัยรัตน์ อัตตวนิช. การพยากรณ์และการวางแผนผลิตวัสดุคงคลัง : กรณีศึกษาโรงงานกระจกบานเกล็ด.

วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้พระนครเหนือ, 2546.

ศรีสุดา ช่อผกา. การวิเคาระห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับสินค้าคงคลังขอระบบการผลิตแบบตามสั่ง.วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้พระนครเหนือ, 2545.