Journal of Applied Informatics and Technology (Editorial Note) Vol. 5 No. 1 (2023): January-June

Main Article Content

Journal of Applied Informatics and Technology

Abstract

วารสารวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยีประยุกต์ ได้เผยแพร่บทความในวารสารเล่มปีที่ 5 ฉบับที่ 1 จำนวนทั้งสิ้น 6 บทความประกอบด้วย 1) การพยากรณ์การตกออกของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล ผู้แต่งคือ ธนพร คล้ายทอง และชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์ 2) การจำแนกความผิดปกติของเล็บด้วยโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน ผู้แต่งคือ ณัฐธิดา ลาภธนชัย, อาทิตยา ชมทอง, สัจจาภรณ์ ไวจรรยา และณัฐโชติ พรหมฤทธิ์ 3) ระบบสำหรับแจ้งเตือนการลืมปิดประตูหอพักผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ผู้แต่งคือ พันธวัช พิพัฒน์กำธร, เจนจิรา เนาวรัตน์ และสัญญา เครืองหงษ์  4) การศึกษาพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการเผาแหล่งฝังกลบขยะในจังหวัดสมุทรปราการ ด้วยแบบจำลอง ALOHA ผู้แต่งคือ ชวภณ สุนทรโชติช่วง, นรีรัตน์ อัตตะพันธ์ และณัฐพล จันทร์แก้ว 5) บูรณาการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว 12 เมืองอัญมณีที่ซ่อนอยู่: กรณีศึกษาภาคตะวันออก ผู้แต่งคือ กฤษณี กิตติศิริสวัสดิ์, พัชรพร งามเจริญสุขถาวร และณัฐพล จันทร์แก้ว และ 6) การพัฒนาแอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของภักดีฟาร์มด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม ผู้แต่งคือ ถิรวัฒน์ สำเภาทอง และวิไรวรรณ แสนชะนะ


ทั้งนี้ บทความที่เผยแพร่ในวารสารทั้งหมดได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3 ท่าน และผู้แต่งได้ปรับแก้บทความตามข้อเสนอแนะเป็นที่เรียบร้อย กองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้แต่งที่ได้ส่งบทความวิจัยมาเผยแพร่ และขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้พิจารณาบทความและให้คำแนะนำที่ดีต่อผู้แต่ง กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้ง 6 บทความจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจัยในอนาคต


 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอฬาริก สุรินต๊ะ
บรรณาธิการ
วารสารวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยีประยุกต์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Journal of Applied Informatics and Technology. (2023). Journal of Applied Informatics and Technology (Editorial Note): Vol. 5 No. 1 (2023): January-June. Journal of Applied Informatics and Technology, 5(1), I-IX. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jait/article/view/252832
Section
Full Issue

References

-