Screen-Shot-2566-05-07-at-11.11.59.png

วารสารวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยีประยุกต์ (JIT) ได้ยื่นข้อมูลเพื่อขอเข้าสู่ฐานข้อมูลของ DOAJ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 และในวันที่ 11 เมษายน 2566 ได้รับแจ้งจากบรรณาธิการของ DOAJ ว่าได้ตอบรับ (Accepted) วารสาร JIT ให้เข้าสู่ฐานข้อมูลของ DOAJ

ท่านสามารถค้นหาข้อมูลของวารสาร JIT จากฐานข้อมูล DOAJ ได้จากลิงก์นี้: Link to DOAJ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

โอฬาริก สุรินต๊ะ
บรรณาธิการ