วันที่ 23 มิถุนายน 2566 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารใหม่เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวารสารวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยีประยุกต์ได้รับการประเมินเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ฐาน 1 (TCI1) โดยรับรองตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2567

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Link: https://tci-thailand.org/?p=10125

 

TCI-T1-JIT-01-1024x218.png