Editorial Team

บรรณาธิการ (Editor-in-Chief)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนินท์ มีมนต์

เลขานุการ (Secratary)
ดร.ก้าวหน้า จงวัฒนารักษ์

กองบรรณาธิการ (Editorial Board)  
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศิษฐ์ แสง-ชูโต   มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2. รองศาสตราจารย์ธรรม์ณชาติ วันแต่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภเอก ประมูลมาก   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง จงกลณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จตุพร ใจดำรงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนทโชติ อุดมศรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐ์ ศรีน้อย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน-ขอนแก่น
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทสายัน นราพินิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นทีชัย ผัสดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยิ่งยศ ทิพย์ศรีราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ุเดช นนท์แสงโรจน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์ มูเก็ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนธนะ ศรีสระคู   มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
14. อาจารย์ ดร.มนตรี แสงสุริยันต์ มหาวิทยาลัยนครพนม
15. อาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ เถื่อนแก้วสิงห์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน-ขอนแก่น
16. อาจารย์ ดร.ก้าวหน้า จงวัฒนารักษ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
   
ผู้ทรงพิจารณาบทความระดับนานาชาติ  
1. Prof.Dr.Hiroyuki Hamada Rajamangala University of Technology Thanyaburi
2. Dr.-Ing.Alexander Brezing RWTH Aachen Representative at TGGS
   
ผู้ทรงพิจารณาบทความระดับชาติ  
1. ศาสตราจารย์ ดร.ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. ศาสตราจารย์ ดร.ระพีพรรณ ปิตาคะโส  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3. ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เศรษฐนันท์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  ปทุมนากุล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5. ศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร จารุเธียร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
6. ศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์ ลิ้มสุวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7. รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุรินทร์    สถานบันเทคโนโลยีปทุมวัน
8. รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ แก้วพลอย   มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
9. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธชัย บรรเทิงจิตร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
10. รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาศ เมืองจันทร์บุรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
11. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ฉัตรทินวัฒน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12. รองศาสตราจารย์ ดร.พรศิริ จงกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
13. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์ มุตตามะระ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14. รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต จีนอนันต์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
15. รองศาสตราจารย์ ดร.สันติรัฐ นันสะอาง   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
16. รองศาสตราจารย์ ดร.บพิธ บุปผโชติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
17. รองศาสตราจารย์ ดร.วิรันธชา เครือฟู      มหาวิทยาลัยแม่โจ้
18. รองศาสตราจารย์จันทร์ฑา นาควชิรตระกูล มหาวิทยาลัยบูรพา
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา วัฒนาภา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ ปาระดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้าใส วิวัฒน์วงศ์วนา   สถานบันเทคโนโลยีปทุมวัน
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี บุญธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชร ชาตะวิถี   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญรัตน์ วัฒนพานิช   มหาวิทยาลัยมหิดล
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา กิตติเลิศไพศาล มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล อิทธิผลิน   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นราธิป ภาวะรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
28. อาจารย์ ดร.วรญา เนื่องมัจฉา   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
29. อาจารย์ ดร.ชาตินักรบ แสงสว่าง   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
30. อาจารย์ ดร.ศักดิ์ดา คำจันทร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร
31. อาจารย์ ดร.วิเรขา คำจันทร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร
32. อาจารย์ ดร.นรา สมัตถภาพงศ์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
33. อาจารย์ ดร.ภูตินันท์ เอื้อวงษ์สุวรรณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
34. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ต่อสกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
35. รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
36. รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
37. รองศาสตราจารย์ ดร.พิชัย จันทรมณี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
38. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ ช่วยพันธ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
39. รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ สิทธิเจริญ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
40. รองศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ ระวังวงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
41. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ วรรณศรี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน-โคราช
42. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติวัฒน์ นิธิกาญจนธาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน-โคราช
43. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพี กาญจนะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
44. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนมาลย์ เนียมหลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
45. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แมน ตุ้ยแพร่   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
46. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณน สุจารี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
47. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐศักดิ์ พรพุฒิศิริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
48. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย เหลาหา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน-ขอนแก่น
49. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ซูไฮดี สนิ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
50. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติ หมอรักษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
51. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวัฒน์ ณ พัทลุง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
52. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภุมิ
53. อาจารย์ ดร.ภูริพัส แสนพงษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน-ขอนแก่น
54. อาจารย์ ดร.ปรเมศวร์ เบ้าวรรณ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน-ขอนแก่น
55. อาจารย์ ดร.ศุภวัฒน์ ชูวารี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
56. อาจารย์ ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสาเริง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภุมิ