การพัฒนาเครื่องทดสอบหัวฉีดสำหรับเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

ผู้แต่ง

  • อดิศักดิ์ ชูเกิด สาขาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
  • ชัยรงค์ รัตนะ สาขาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
  • โพธิรัตน์ เพชรรัตน์ สาขาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

คำสำคัญ:

หัวฉีด, เครื่องยนต์แก๊สโซลีน, ประสิทธิภาพเครื่องทดสอบหัวฉีด

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 1) พัฒนาเครื่องทดสอบหัวฉีดสำหรับเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 2) หาประสิทธิภาพเครื่องทดสอบหัวฉีดสำหรับเครื่องยนต์แก๊สโซลีน และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อเครื่องทดสอบหัวฉีดสำหรับเครื่องยนต์แก๊สโซลีน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ช่างผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้และทักษะด้านการตรวจสอบระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์แก๊สโซลีน บริษัทโตโยต้าเมืองคอน จำนวน 7 คน โดยการใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบบันทึกผลการทดลองและแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในงานวิจัยคือ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า เครื่องทดสอบหัวฉีดสำหรับเครื่องยนต์แก๊สโซลีนที่สร้างขึ้นสามารถ 1) ตรวจเช็คการรั่วซึมของเข็มหัวฉีด 2) ทดสอบการทำงานของโซลีนอยด์ 3) ทดสอบการฉีดเป็นฝอยละออง 4) ทดสอบปริมาณการฉีด ผลการประเมินความพึงพอใจโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน 3 พบว่า 1) ด้านคุณสมบัติของเครื่องมือ อยู่ในระดับดีมาก 2) ด้านผลที่ได้รับจากเครื่องมือที่สร้างขึ้น อยู่ในระดับดีมาก 3) ด้านความเหมาะสมในการออกแบบ การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และการสร้าง อยู่ในระดับดีมาก ความพึงพอใจโดยภาพรวมทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับดีมาก

Downloads

Download data is not yet available.

References

ประภาส พวงชื่น. (2562). งานระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์. นนทบุรี: ศูนย์หนังสือเมืองไทย.

พิเชฐ เขียวสีม่วง. (2560). งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์. กรุงเทพมหานคร: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).

ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ. (2562). งานระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์. กรุงเทพมหานคร: วีพริ้นท์.

นรินทร์ ศรีธิการ. (2558). การสร้างเครื่องทดสอบประสิทธิภาพปั๊มและหัวฉีดดีเซลคอมมอนเรล. เชียงใหม่: วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1.

ประชิต พรหมสุวรรณ ธนะวิทย์ ทองวิเชียร และภาวนา พรหมสาลี. (2560). การพัฒนาชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์. สงขลา: สาขาวิชาช่างยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

30-06-2023