การสร้างชุดทดลองสายพานลำเลียงควบคุมด้วยอินเวอร์เตอร์ร่วมกับโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์

ผู้แต่ง

  • กฤษณ์ โชติพันธ์ สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
  • มหิดล สุรียพรรณ สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
  • อิทธิเดช ชัยสิทธิ์ สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
  • จรัส จุนเด็น สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
  • วรพงษ์ ภาราทอง สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

คำสำคัญ:

ชุดทดลองสายพานลำเลียง, ควบคุมด้วยอินเวอร์เตอร์, โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างชุดทดลองสายพานลำเลียงควบคุมด้วยอินเวอร์เตอร์ร่วมกับโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ 2) หาประสิทธิภาพชุดทดลองสายพานลำเลียงควบคุมด้วยอินเวอร์เตอร์ร่วมกับโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้ชุดทดลองสายพานลำเลียงควบคุมด้วยอินเวอร์เตอร์ร่วมกับโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์โดยมีวิธีดำเนินการกับกลุ่มตัวอย่าง คือ พนังงานของบริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ที่เข้าร่วมอบรม จำนวน 15 คน โดย สุ่ม/เลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ชุดทดลอง แบบวัดผลสัมฤทธิ์ และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อคุณภาพชุดทดลองสายพานลำเลียงควบคุมด้วยอินเวอร์เตอร์ร่วมกับโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ในระดับมาก มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.54/81.06 และผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อชุดฝึกอยู่ในระดับพึงพอใจระดับมาก

Downloads

Download data is not yet available.

References

ธีรศิลป์ ทุมวิภาต. (2558). เรียนรู้ PLC ขั้นต้นด้วยตัวเอง. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

พรจิต ประทุมสุวรรณ. (2541). เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม: เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์. กรุงเทพมหานคร: เรือนแก้วการพิมพ์

ฐิฑารีย์ ถมยา. (2553). นิวเมติกส์และนิวเมติกส์ไฟฟ้าเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).

ปราการ ผาติสุนทร. (2551). รายงานการสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดทดลอง วิชางานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น, ขอนแก่น.

วิษณุ บัวเทศ และวสันต์ เพชรพิมูล. (2556). การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอน วิชาการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า. วิทยานิพนธ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, กำแพงเพชร.

พงศักดิ์ อำนวยผล. (2558). การสร้างและหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน วิชาซิลสกรีนและวงจรพิมพ์ รหัสวิชา 2104-2223. ภูเก็ต: วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

26-06-2022