การสร้างและศึกษาประสิทธิภาพหม้อต้มน้ำด้วยระบบแบ่งน้ำให้ความร้อน

ผู้แต่ง

  • อนุชิต เพียรแก้ว แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
  • วิวัฒน์ ศรีบุญนาค แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
  • สุรศักดิ์ รัตนพันธ์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
  • รัฐพงษ์ จันทร์คง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง

คำสำคัญ:

พลังงานไฟฟ้า, หม้อต้มน้ำ, ประสิทธิภาพ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างหม้อต้มน้ำระบบแบ่งน้ำให้ความร้อน 2) ประเมินคุณภาพหม้อต้มน้ำระบบแบ่งน้ำให้ความร้อน 3) หาประสิทธิภาพหม้อต้มน้ำระบบแบ่งน้ำให้ความร้อน และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานหม้อต้มน้ำระบบแบ่งน้ำให้ความร้อน และนำไปทดสอบหาคุณภาพการทำงานโดยผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบจำนวน 5 คน และกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานจำนวน 20 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบบบันทึกข้อมูล และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า 1) หม้อต้มน้ำระบบแบ่งน้ำให้ความร้อนที่สร้างขึ้นมีคุณภาพโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 2) การประเมินคุณภาพหม้อต้มมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 3) ประสิทธิภาพการทำงานของหม้อต้มที่สร้างขึ้นมากว่าประสิทธิภาพของหม้อต้มน้ำขนาด 20 ลิตร ที่มีจำหน่ายทั่วไป 4) การประเมินหาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้หม้อต้มน้ำระบบแบ่งน้ำให้ความร้อนค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด

Downloads

Download data is not yet available.

References

สำนักนโยบายและแผนพลังงาน. (2558). รายงานประจำปี 2558. กรุงเทพมหานคร: กระทรวงพลังงาน.

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. (2562). การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์. กรุงเทพมหานคร: กระทรวงพลังงาน.

บุญธรรม ภัทราจารุกุล. (2555). ชิ้นส่วนเครื่องกล. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล. (2562). การวิจัยทางการศึกษา: แนวคิดและการประยุกต์ใช้. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ไทวัสดุ. (2564). [ออนไลน์]. ถังต้มน้ำไฟฟ้า ZAGIO รุ่น ZG-4452 ความจุ 20 ลิตร. [สืบค้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564]. จาก https://www.thaiwatsadu.com/th/product/ถังต้มน้ำไฟฟ้า-ZAGIO-รุ่น-ZG-4452-ความจุ-20-ลิตร-สีเงิน-60289342?cate=630103.

วิริยะ แดงทน สุพัตรา บุไธสง และสถิตพงศ์ เสงี่ยมศักดิ์. (2561). หม้อไอน้ำแบบเทอร์โมไซฟอนต้นแบบ.การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 14 วันที่ 6 – 7 กันยายน 2561. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

26-06-2022