การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องผลิตไฟฟ้าอุโมงค์น้ำ

ผู้แต่ง

  • ธวัชชัย บุญส่ง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
  • รัฐพงษ์ จันทร์คง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
  • ธรรมนูญ บุญชู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
  • ขจรยศ ปลอดชูแก้ว แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง

คำสำคัญ:

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, กังหันน้ำ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 1) สร้างเครื่องผลิตไฟฟ้าอุโมงค์น้ำ และ 2) หาประสิทธิภาพของเครื่องผลิตไฟฟ้าอุโมงค์น้ำ เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยแบบสอบถามและแบบบันทึกข้อมูล วิเคราะห์ผลด้วยค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า เครื่องผลิตไฟฟ้าอุโมงค์น้ำ สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ เช่น น้ำตก ลำคลองในการขับเคลื่อนใบพัดเกลียวตัวหนอน และใบพัดหกครีบที่ต่อแกนตรงกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ผลิตกำลังไฟฟ้าได้ 30 วัตต์ ที่ระดับแรงดันไฟฟ้า 15-20 โวลต์ ตามอัตราความเร็วของน้ำ โดยบังคับให้น้ำไหลเข้าสู่อุโมงค์ที่สร้างขึ้นจากสแตนเลสเบอร์ 304 มีความยาว 0.85 เมตร ใบกังหันน้ำที่ผลิตไฟฟ้าเป็นใบพัดเกลียวตัวหนอนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.2 เมตร ความยาว 0.4 เมตร และใบพัดหกครีบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.2 เมตร ผลการทดสอบเครื่องผลิตไฟฟ้าอุโมงค์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติที่ความเร็วกระแสน้ำ 1.2-1.5 เมตรต่อวินาที พบว่า เมื่อความเร็วของกระแสน้ำเพิ่มขึ้นจะมีผลให้ความเร็ว และค่ากำลังจากการไหลของน้ำของใบกังหันน้ำที่ผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น โดยที่ความเร็วของน้ำ 1.55 เมตรต่อวินาที ใบกังหันน้ำที่ผลิตไฟฟ้าจะมีความเร็วรอบอยู่ในช่วง 70 รอบต่อนาที และมีพลังงานของน้ำที่กระทำกับใบพัด 58.49 วัตต์ ให้กำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ 30 วัตต์ คิดเป็นประสิทธิภาพของใบกังหันที่ผลิตไฟฟ้า 51.29%

Downloads

Download data is not yet available.

References

ปฤษธกฤต สารพร และคณะ. (2562).การศึกษาต้นแบบกังหันปรับทิศทางได้สำหรับผลิตไฟฟ้าจากคลองส่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการเกษตร. วารสารสมาคมวิศวกรรมการเกษตรแห่งประเทศไทย, 25(2), 1-6.

บุญธรรม ภัทราจารุกุล. (2555). ชิ้นส่วนเครื่องกล. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

ธวัชชัย อัตถวิบูลย์กุล. (2556). เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ ศสอ.

พยอม รัตนมณี. (2563). [ออนไลน์]. พลังน้ำขนาดเล็ก พลังน้ำเพื่อชุมชน. [สืบค้นเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2565]. จาก https://researchcafe.org/hydro-power.

คณิศร ธนัฐวุฒิกร รัชพล สันติวรากร และศักรภพน์ นครศรี. (2560). การศึกษาออกแบบระบบผลิตไฟฟ้า พลังงานน้ำขนาดเล็กจากคลองส่งน้ำโดยกังหันคู่แกนตั้ง. การประชุมวิชาการวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติระดับชาติ ครั้งที่ 4 วันที่ 24-24 พฤศจิกายน 2560 (หน้า 111-117). ขอนแก่น.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

26-06-2022