แนวทางการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ผู้แต่ง

  • สุรพงษ์ เอิมอุทัย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

บทคัดย่อ

ในสถานการณ์ปัจจุบันประเทศชาติต้องการกำลังคนสายอาชีพเพื่อมาพัฒนาประเทศเป็นจำนวนมาก โครงสร้างการผลิตบุคลากรของประเทศ การใช้บุคลากรในแต่ละระดับการศึกษาในอนาคต ในปี พ.ศ. 2568 - 2573 มีแนวโน้มความต้องการแรงงานสายอาชีวะจากปัจจุบัน ร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 50 - 55 จากแรงงานทั้งหมด แสดงถึงความต้องการกำลังคนสายอาชีวะเพื่อรองรับและขับเคลื่อนประเทศ แนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของประเทศ และคนไทยมืออาชีพสู่ Thailand 4.0 โดยกล่าวถึงอนาคตภาพกำลังคนของประเทศไทยจะไปสู่ยุค 4.0 ได้ สิ่งสำคัญ คือ การผลิตกำลังคนในส่วนของภาคการศึกษา (Supply) ต้องคำนึงถึงความต้องการ (Demand) ของผู้ประกอบการและตลาดแรงงาน และต้องสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศด้วย ปัจจัยสำคัญของแผนการผลิตและพัฒนากำลังคน

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

28-12-2021