ลูปันเวิร์คช็อปประเทศไทยกับการเรียนการสอน แบบ EPIP ของอาชีวศึกษา

ผู้แต่ง

  • มยุรี ศรีระบุตร วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
  • หลี จื้อตง วิทยาลัยเทคนิคอาชีวศึกษาเทียนจินโป๋ห่าย เทียนจิน
  • หลี่ เยี่ยน วิทยาลัยเทคนิคอาชีวศึกษาเทียนจินโป๋ห่าย เทียนจิน

คำสำคัญ:

อาชีวศึกษา, ลูปันเวิร์คช็อป, การสอนรูปแบบ EPIP

บทคัดย่อ

การขับเคลื่อนนโยบายสู่ภารกิจ ซึ่งมีเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล สถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ความสำคัญกับการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทย-จีน กับวิทยาลัยเทคนิคอาชีวศึกษาเทียนจินโป๋ห่าย สาธารณรัฐจีน จัดตั้งเป็นศูนย์ลูปันเวิร์คช็อปประเทศไทย (Luban Workshop Thailand) เป็นการแลกเปลี่ยนความร่วมมือและการจัดการศึกษานานาชาติระหว่างประเทศของวิทยาลัยอาชีวศึกษา ระดับ ปวส. ทั้งหมด 6 สาขาวิชา เป็นการพัฒนาเทียบทันเทคโนโลยียุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงอีกทั้งแนวทางการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ EPIP ที่สามารถนำมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนเชิงนวัตกรรม ผู้จบการศึกษามีโอกาสที่ดีได้รับประสบการณ์วิชาชีพตามสาขาที่เรียนโดยตรง เกิดการพัฒนาตนเอง เกิดทักษะ การสื่อสาร มีความมั่นใจ มีโอกาสได้รับการเสนองานก่อนสำเร็จการศึกษา อีกทั้งเพิ่มช่องทางการคัดเลือกพนักงานที่มีประสิทธิภาพให้กับภาคเอกชนหรือสถานประกอบการ

Downloads

Download data is not yet available.

References

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2564). (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 พ.ศ.2566-2570. กรุงเทพมหานคร: สำนักงาน.

นราพัฒน์ ฐิติพัฒกูล. (2564). [ออนไลน์]. Education 2030 - อนาคตการศึกษาในอีก 10 ปีข้างหน้า. [สืบค้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564]. จาก https://www.disruptignite.com/blog/education2030.

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. (2560). แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560-2579. กรุงเทพมหานคร: กระทรวงศึกษาธิการ.

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. (2554). ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบาย ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี พ.ศ. 2555-2569. กรุงเทพมหานคร: กระทรวงศึกษาธิการ.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

26-06-2022