การขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาสู่อาชีวศึกษาฐานความรู้ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ผู้แต่ง

  • ณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

บทคัดย่อ

การวิจัยเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนและพัฒนาการอาชีวศึกษาเป็นอย่างมาก เนื่องจากการวิจัยเป็นการแสวงหาองค์ความรู้และข้อมูลอย่างเป็นระบบและมีความน่าเชื่อถือ ผลที่เกิดจากการวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการบริหารจัดการ การตัดสินใจทางการบริหารและการกำหนดแนวทางการพัฒนาการอาชีวศึกษา รวมทั้งการวิจัยยังเป็นกระบวนการสำคัญในการพัฒนาสมรรถนะครู คณาจารย์และผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาชีวศึกษาและการประกอบอาชีพ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ในการผลิตและพัฒนากำลังคนในด้านวิชาชีพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน สอดคล้องกับความต้องการพัฒนากำลังคนตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันและยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

26-06-2021