การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตกระจกกันรอย

ผู้แต่ง

  • ชิตษณุ ภักดีวานิช ภาควิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • พิมพ์ชนก จงกิจวรกุล ภาควิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คำสำคัญ:

การเพิ่มประสิทธิภาพ, กระบวนการผลิต, แผนภูมิคนและเครื่องจักร

บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากระบวนการผลิตกระจกกันรอย และ 2) เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขึ้นรูปกระจกกันรอย โดยโรงงานกรณีศึกษาในงานวิจัยนี้เป็นโรงงานผลิตกระจกกันรอยโทรศัพท์มือถือในจังหวัดสมุทรปราการ ขั้นตอนในการวิจัยเริ่มจากการศึกษากระบวนการผลิตกระจกรอย ศึกษากระบวนการขึ้นรูปกระจก วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและออกแบบแนวทางแก้ไข พบว่า พนักงานมีเวลาว่างงานร้อยละ 39 ซึ่งเป็นการรอคอยการทำงานของเครื่องจักร ผู้วิจัยจึงได้นำหลักการคำนวณจำนวนเครื่องจักรที่เหมาะสมต่อพนักงานมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตครั้งนี้

หลังจากการปรับปรุง พบว่า รอบเวลาในการผลิตหนึ่งรอบ เท่ากับ 132 วินาที พนักงานมีสัดส่วนในการทำงานร้อยละ 91 และกระบวนการผลิตดังกล่าวสามารถผลิตงานได้ 12 ชิ้นต่อรอบการผลิตหรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 50

Downloads

Download data is not yet available.

References

สุชาดี ธำรงสุข และกมลวัทน์ จิบเอี่ยม. (2563). การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพลทชิ้นส่วนประกอบคอยล์. วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1, ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563, 53-67.

ศุภกร เจริญประสิทธิ์ และกัญญาวีร์ ไถ้เงิน. (2563). การลดเวลาสูญเปล่าจากการทำเอกสารเบิกจ่ายอะไหล่ โดยการประยุกต์ใช้แนวคิด DMAIC. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563, 124-136.

สมชาย เปรียงพรม และนภาพร ภาษาสุข. (2564). การลดความสูญเปล่าในการปฏิบัติงานของกระบวนการจ่ายสินค้า: กรณีศึกษา บริษัทอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดื่ม จำกัด. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2564, 69-86.

สำนักงานสถิติแห่งชาติ. (2564). [ออนไลน์]. จำนวนประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จำแนกตามการมีการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ จำแนกตามภาค จังหวัด พ.ศ. 2553 - 2562. [สืบค้นวันที่ 4 กันยายน 2564]. จาก http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/16.aspx.

วุฒิพร ศรีไพโรจน์. (2558). การปรับปรุงกระบวนการผลิตและกำลังคนต่อสายการผลิตเพื่อลดต้นทุนแรงงาน. วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนางานอุตสาหกรรม ภาควิชาการพัฒนางานอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพมหานคร.

สุทธิโรจน์ ศิวฐานุพงศ์. (2559). การลดความสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตแบบฟอร์มธุรกิจ. การค้นคว้าอิสระ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, นครปฐม.

รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม. (2552). การศึกษางานอุตสาหกรรม Industrial Work Study. กรุงเทพมหานคร: ท๊อป.

วิชญา จันทนา และวัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ. (2563). การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเซรามิค: กรณีศึกษา โรงงานในจังหวัดสมุทรปราการ. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม–ธันวาคม 2563, 58-83.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

28-12-2021