การพัฒนารูปแบบผ้าคลุมศีรษะสำเร็จรูปของสตรีมุสลิมด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Photoshop กรณีศึกษา: กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคลองเนียง ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

ผู้แต่ง

  • จันทรรัตน์ ศิริวุฒิพงศ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

คำสำคัญ:

ผ้าคลุมศีรษะสำเร็จรูปของสตรีมุสลิม, โปรแกรมสำเร็จรูป Photoshop

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัย 1) เพื่อศึกษาการออกแบบผ้าคลุมศีรษะสำเร็จรูปของสตรีมุสลิมด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Photoshop 2) เพื่อออกแบบผ้าคลุมศีรษะสำเร็จรูปของสตรีมุสลิมด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Photoshop และ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจรูปแบบผ้าคลุมศีรษะสำเร็จรูปของสตรีมุสลิมด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Photoshop กรณีศึกษา: กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคลองเนียง ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ประชากร คือ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคลองเนียง ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ จำนวน 50 คน โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลทางสถิติด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย

ผลการวิจัยพบว่า การออกแบบผ้าคลุมศีรษะของสตรีมุสลิมด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Photoshop สามารถสร้างรูปแบบใหม่ได้อย่างหลากหลายสวยงาม ลดเวลาในการสร้างงาน ประหยัดค่าใช้จ่าย ขยายการผลิต สามารถเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่ม จากการประเมินความพึงพอใจ พบว่า ด้านรูปแบบและความสวยงามมีความพึงพอใจสูงสุด รองลงมาด้านประโยชน์การใช้สอย และด้านความเหมาะสมในการใช้วัสดุตามลำดับ ค่าเฉลี่ยโดยรวมความพึงพอใจอยู่ที่ระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบกันทั้ง 3 รูปแบบ พบว่า รูปแบบที่ 2 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากสูงสุด รองลงมาเป็นรูปแบบที่ 3 และรูปแบบที่ 1 ตามลำดับ

Downloads

Download data is not yet available.

References

จุรีรัตน์ บัวแก้ว. (2561). การสร้างมูลค่าเพิ่มผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมด้วยลายจวนตานี. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561, 137-155.

เจียรนัย เล็กอุทัย และจักราวุธ พานิชโยทัย. (2554). การพัฒนาโปรแกรมการออกแบบผ้าจก. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2554, 75-80.

ฐปนีย์ ศรีแก้ว และตติยา เทพพิทักษ์. (2560). การออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีสำหรับผู้บริโภคสีเขียว. วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560, 125-141.

ธานินทร์ ศิลป์จารุ. (2560). การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS และ AMOS (พิมพ์ครั้งที่ 17). กรุงเทพมหานคร: บิสซิเนสอาร์แอนด์ดี.

การดี เลียวไพโรจน์. (2556). อัตลักษณ์หัตถกรรมไทย. กรุงเทพธุรกิจ. [สืบค้นเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2563]. จาก http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/484496.

อฐิติยา เนาว์ไพร กานติมา โต๊ะระมัน ณปภัช จันทร์เมือง และอัจฉรสิริ. (2564). การพัฒนาออกแบบเสื้อผ้ามัดย้อมแฟชั่นสำหรับสตรีวัยรุ่นมุสลิม. การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 25 มิถุนายน 2564. 222-233.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

28-12-2021