การพัฒนารูปแบบการจัดการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพอัจฉริยะในประเทศไทย

ผู้แต่ง

  • อรรถพล จันทร์สมุด สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

คำสำคัญ:

การพัฒนารูปแบบ, การจัดการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพอัจฉริยะ, ประเทศไทย

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์การวิจัย 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพอัจฉริยะในประเทศไทย 2) เพื่อประเมินรูปแบบการจัดการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพอัจฉริยะในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 5 คน ด้านการจัดการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ จำนวน 5 คน ผู้ประกอบการ จำนวน 5 คน และนักวิชาการ จำนวน 5 คน รวมผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดจำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม ประเมินความเหมาะสมของการพัฒนารูปแบบการจัดการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพอัจฉริยะในประเทศไทยมี 6 องค์ประกอบ ได้แก่ ความเหมาะสมขององค์ประกอบหลัก การกำหนดข้อมูล การคัดแยก คลังข้อมูล ชุดคำสั่งเพื่อการวิเคราะห์ รายงานการตัดสินใจ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินภาพรวมการพัฒนารูปแบบการจัดการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพอัจฉริยะในประเทศไทยมีความเหมาะสมระดับมากและสามารถสามารถประยุกต์ติดตั้งทำงานได้

Downloads

Download data is not yet available.

References

Artaphon Chansamut and Pallop Piriyasurawong. (2014). [online]. Conceptual Framework of Supply Chain Management-Information System for Curriculum Management Based on Thailand Qualifications Framework for Higher Education. [Retrieved April 18, 2021]. from http://airccse.org/journal/mvsc/papers/5414ijmvsc03.pdf.

สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2564). (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13. [สืบค้นเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564]. จาก https://www.nesdc.go.th/download/document/Yearend/2021/plan13.pdf.

อัคครัตน์ พูลกระจ่าง และวนิดา ฉินนะโสต. (2560). การพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและงานศิลปะหัตกรรม. วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 12(1), 15-25.

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ. (2561). ความสำคัญของระบบคุณวุฒิวิชาชีพ. [สืบค้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563]. จาก https://www.tpqi.go.th/qualification.php.

Artaphon Chansamut. (2022). [online]. An Information System Operation Model for Curriculum Management in Supply Chain for National Skills Standards in Thailand. [Retrieved May 12, 2022]. from https://ojs.excelingtech.co.uk/index.php/IJSCM/article/view/5941.

Artaphon Chansamut. (2022). [online]. An Information System Model for Curriculum Management According to Career Standards in Supply Chain for Thailand Professional Qualification Institute. [Retrieved May 12, 2022]. from https://ojs.excelingtech.co.uk/index.php/IJSCM/article/view/5940.

Artaphon Chansamut. (2021). [online]. An Information System Model for Educational Management in Supply Chain According to Career standards on Thailand Qualifications Framework for Vocational Education. [Retrieved May 12, 2022]. from http://ojs.excelingtech.co.uk/index.php/IJSCM/article/view/5882.

ประคอง กรรณสูต. (2528). สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ (ฉบับปรับปรุงแก้ไข). กรุงเทพมหานคร: ศูนย์หนังสือ ดร.ศรีสง่า.

ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง. (2556). Business Intelligence กับการบริหาร วางแผน และการตัดสินใจ. วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 36(137), 1-5.

กิตติรักษ์ ม่วงมั่งสุข. (2553). [ออนไลน์]. คู่มือการติดตั้ง SQL 2008. [สืบค้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563] จาก http://www.ki.in.th/course/iis/project.

อรรถพล จันทร์สมุด. (2559). กรอบแนวคิดการวางแผนจัดการทรัพยากรองค์กรด้วยธุรกิจอัจฉริยะในสถาบันอุดมศึกษา. วารสารวิชาการสังคมศาสตร์, 5(2), 34-43.

เพ็ญศิริ มโนมัยสุพัฒน์. (2557). ธุรกิจอัจฉริยะกับความท้าทายกับความท้าทายในการพัฒนาใช้ในองค์กร. วารสารปัญญาภิวัฒน์, 5(2), 236-245.

เอกชัย เนาวนิช และณมน จีรังสุวรรณ. (2560). การพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจผู้บริหาร ในการก้าวสู่อาชีพอย่างสากลของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, 6(1), 184-198.

สุวรรณา ตรงต่อศักดิ์. (2560). การจัดการธุรกิจอัจฉริยะเพื่อการประกันคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา. วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา, 7(14), 51 -58.

อภิยศ เหรียญวิพัฒน์. (2563). [ออนไลน์]. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้าง Dashboard แสดงสถิติการใช้บริการกึ่งเรียลไทม์ของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10: Library Transformation in a Disrupted World ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วันที่ 8-9 มกราคม 2563. [สืบค้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563]. จาก http://pulinet2020.tsu.ac.th/Documentation/Proceeding/Oral/IT/09.pdf.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

26-06-2022