การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องให้อาหารไก่อารมณ์ดี

ผู้แต่ง

  • ธวัชชัย บุญส่ง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
  • ธรรมนูญ บุญชู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
  • ขจรยศ ปลอดชูแก้ว แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง

คำสำคัญ:

เครื่องให้อาหารไก่, ความพึงพอใจ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างเครื่องให้อาหารไก่อารมณ์ดี 2) หาประสิทธิภาพของเครื่องให้อาหารไก่อารมณ์ดี 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อเครื่องให้อาหารไก่อารมณ์ดี กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่จำนวน 10 ราย ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบบบันทึกข้อมูล คือ แบบสอบถามข้อมูลและแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในงานวิจัย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) เครื่องให้อาหารไก่อารมณ์ดีที่สร้างขึ้นสามารถใช้งานได้อย่างมีคุณภาพตามแบบประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญในภาพรวมในระดับมากที่สุด 2) ผลการประเมินคุณภาพของเครื่องให้อาหารไก่อารมณ์ดีผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันทั้งสามหัวข้อการประเมิน ในด้านการออกแบบ ด้านวิชาการ ด้านคุณภาพ อยู่ในเกณฑ์มากที่สุด 3) ผลการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องให้อาหารไก่อารมณ์ดีผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกัน มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด และ 4) ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อเครื่องให้อาหารไก่อารมณ์ดีพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด

Downloads

Download data is not yet available.

References

วรรณกร ชัยรัตน์. (2563). [ออนไลน์]. เลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ (2/2563). [สืบค้นเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563]. จาก http://secretary.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu/dld-editorial-menu/5797-2-2563.

สุจิต เมืองสุข. (2552). [ออนไลน์]. แม่ไก่อารมณ์ดี เลี้ยงปล่อยธรรมชาติ ได้ไข่ไก่ออร์แกนิก เพิ่มมูลค่า. [สืบค้นเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563]. จาก https://www.sentangsedtee.com/%20farming-rendy/article_53426.

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. (2562). [ออนไลน์]. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลด้านการเกษตรที่สำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช. [สืบค้นเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563]. จาก https://www.opsmoac.go.th/nakhonsithammarat-dwl-files-411291791857.

โอภาส ศิริครรชิตถาวร นคร ภักดีชาติ วรพจน์ กรแก้ววัฒนกุล และชัยวัฒน์ ลิ้มพรจิตรวิไล. (2563). เรียนรู้ไมโครคอนโทรลเลอร์กับ Arduino. กรุงเทพมหานคร : อินโนเวตีฟเอ็กเพอริเมนต์.

All New Step. (2563) [ออนไลน์]. สอน Arduino แบบย่อ ใช้งานด่วนใช้ได้ภายใน 3 นาที. [สืบค้นเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563]. จาก https://www.allnewstep.com/article/262/สอน-arduino-แบบย่อ-ใช้งานด่วน-ใช้ได้ภายใน-3-นาที.

พิสณุ ฟองศรี. (2549). วิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : เทียมฟ้าการพิมพ์.

ชาตรี จีราพันธุ์. (2548). หลักการผลิตสัตว์. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, นครสวรรค์.

กฤติพิพัฒน์ รัตนนาวินกุล. (2563). คู่มือการเลี้ยงไก่ไข่แบบอินทรีย์ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง.กรุงเทพมหานคร : กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

26-06-2021