แนวทางยกระดับคุณภาพช่างอุตสาหกรรมพันธุ์ใหม่ 4.0 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0

ผู้แต่ง

  • เรืออากาศโทสมพร ปานดำ ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา รักษาการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

คำสำคัญ:

อุตสาหกรรม 4.0, การยกระดับอุตสาหกรรมไทย, การพัฒนาคุณภาพช่างอุตสาหกรรม

บทคัดย่อ

การยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) ปัจจัยที่สำคัญคือ การพัฒนาคุณภาพช่างอุตสาหกรรมไทยยุคอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มีสมรรถนะสูง ผ่านการเรียนรู้ การฝึกฝนที่เข้มข้น มีความคิดสร้างสรรค์ และทักษะด้านการวิจัยและพัฒนา ซึ่งหลักสูตรพัฒนาเพื่อยกระดับช่างอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0 เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่อยู่ในระบบการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา โดยจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนเน้นการใช้ซอฟต์แวร์อุตสาหกรรม (Industrial Software) ตรงกับความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรมสมัยใหม่ (Smart Factory) และอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Things: IoT) เพื่อเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างสู่โลกอินเตอร์เน็ตเข้าสู่งานที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทันสมัย (Innovative Workforce) สามารถสั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1] กระทรวงอุตสาหกรรม. (2559). [ออนไลน์]. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579). [สืบค้นเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562]. จาก https://waa.inter.nstda.or.th/stks/pub/2017/20171114-oie.pdf.
[2] สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย. (2559). [ออนไลน์]. การยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0). [สืบค้นเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563]. จาก http://www.nfcrbr.or.th/site/attachments/article/81/White%20paper.pdf.
[3] Klaus Schwab and Xavier Sala-i-Martín. (2016). The Global Competitiveness Report 2016–2017. Geneva : World Economic Forum.
[4] สำนักงานรัฐมนตรี. รัฐและเอกชนเดินหน้ายกระดับคุณภาพวิชาชีพ เร่งผลิตอาชีวะคุณภาพยุค 4.0 ตอบโจทย์ 10 อุตสาหกรรมโลก. [สืบค้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562]. จาก http://www.moe.go.th/websm/2018/5/454.html.
[5] WINIX Technologies. (2018). [ออนไลน์]. INDUSTRY 4.0: The Digital Technology Transformation. [สืบค้นเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563]. จาก https://medium.com/@winix/-b23ba02a7dd2.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

25-12-2020