อาชีวะยกกำลัง 2 ปรัชญาการบริหาร “อาชีวศึกษายกกำลังสอง สร้างคุณภาพ นำปริมาณ” นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผู้แต่ง

  • ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

บทคัดย่อ

“การศึกษายกกำลังสอง คือ การพัฒนาการศึกษาให้มีความเป็นเลิศและเกิดพลังในการขับเคลื่อนอย่างแท้จริง พร้อมเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ ด้วยการสร้างกลไกที่เข้มแข็ง เพื่อสร้างการศึกษาและสร้างทุนมนุษย์ (Human Capital) ที่มีความเป็นเลิศ สามารถเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และมีทักษะชีวิตที่พร้อมปรับตัวให้เข้ากับทุกสถานการณ์ โดยคาดหวังว่าในอนาคตกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา จะมองเห็นภาพและเดินไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนการทำงานของหน่วยงานในแต่ละภาคส่วน” ซึ่งประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วน คือ 1) ระบบการศึกษา 2) กลไกการขับเคลื่อน 3) อุปสงค์อุปทาน ซึ่งจะช่วยให้ระบบการศึกษามีความคล่องตัว ปรับตัวทันบริบทในศตวรรษที่ 21ทั้งนี้ การสร้างระบบการศึกษายกกำลังสอง ก็เพื่อให้เกิด “การศึกษาที่มีความเป็นเลิศ (Education for Excellence)” ที่การศึกษาจะต้องมีความยืดหยุ่น เท่าทันกับบริบทภายนอก และกระแสโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว สามารถพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและตลาดได้ ซึ่งจะต้องมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาศักยภาพบุคคล สู่ความเป็นเลิศในแบบฉบับของแต่ละคน

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

25-12-2020