ผลของโครงสร้างการทอเส้นใยเสริมพอลิเบนซอกซาซีนเรซินต่อคุณสมบัติทางกล

Main Article Content

ร้อยเอกหญิง กังสดาล อินทกุล

บทคัดย่อ

จุดมุ่งหมายของงานวิจัยเพื่อศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางกลของวัสดุคอมพอสิท โดยใช้เบนซอกซาซีนเรซินเสริมแรงด้วยโครงสร้างการทอเส้นใยคาร์บอนลายขัดธรรมดา, ลายสองหรือลายทแยง และลายคาร์บอนทิศทางเดียว เพื่อใช้ในการพัฒนาเกราะกันกระสุนในส่วนของแผ่นหน้าหรือแผ่นปะทะที่มีน้ำหนักเบาและประสิทธิภาพสูง จากผลการทดลองในส่วนของสมบัติทางกลของวัสดุคอมพอสิทพอลิเบนซอกซาซีนเสริมแรงด้วยโครงสร้างการทอเส้นใยคาร์บอนลายสองหรือลายทแยงให้ค่าสูงที่สุด โดยค่าความแข็งแรงต่อแรงดัดโค้งและความต้านทานแรงกระแทกสูงสุดในชิ้นงานคอมพอสิท มีค่าเท่ากับ 763 เมกะปาสคาล และ 43 กิโลจูล/ตารางเมตร ตามลำดับ ซึ่งชิ้นงานคอมพอสิท หลังการทดสอบจะเกิดความเสียหายเป็นรูปโคนกดลึกบริเวณผิวหน้าคล้ายกับการยิงกระสุนปะทะวัสดุ ในส่วนของค่าความแข็งแรงต่อแรงดึงพบว่าในชิ้นงานคอมพอสิทเสริมแรงด้วยโครงสร้างการทอเส้นใยคาร์บอนทิศทางเดียวมีค่าสูงสุดเท่ากับ 517 เมกะปาสคาล เนื่องจากมีความหนาแน่นและจำนวนของเส้นใยคาร์บอนที่สูง และเส้นใยคาร์บอนมีทิศทางในแนวเดียวกับแรงดึง จากสมบัติทางกายภาพพบว่าพอลิเบนซอกซาซีนเมตริกยึดติดได้ดีกับทุกโครงสร้างการทอเส้นใยคาร์บอน ตรวจสอบโดยโครงสร้างสัณฐานของวัสดุคอมพอสิท นอกจากนี้วัสดุคอมพอสิทพอลิเบนซอกซาซีนเสริมแรงด้วยโครงสร้างการทอเส้นใยคาร์บอนลายสองหรือลายทแยงที่มีสมบัติความหนาแน่นต่ำ จะมีความแข็งแรงต่อแรงดัดโค้งและความต้านทานแรงกระแทกสูงที่สุด เนื่องจากโครงสร้างการทอ 2 มิติ มีความสามารถในการส่งผ่านภาระ ได้พร้อมกันทั้ง 2 ทิศทาง ในแนวตามยาวและตามขวาง จึงมีความทนทานต่อการเปลี่ยนรูป การรับและกระจายแรงได้ดี  นอกจากนี้ลักษณะโครงสร้างการทอเส้นใยคาร์บอนลายสองหรือลายทแยงมีจุดสัมผัสแรงเสียดทาน การหยักของเส้นใย และจุดการสอดประสานกัน ที่น้อยกว่าโครงสร้างการทอเส้นใยลักษณะอื่น ซึ่งส่งผลให้มีคุณสมบัติทางกลที่สูงขึ้น จึงเหมาะสำหรับนำมาพัฒนาเกราะแข็งกันกระสุนจากวัสดุพอลิเมอร์คอมพอสิทในส่วนของแผ่นหน้าหรือแผ่นปะทะ

Article Details

How to Cite
[1]
อินทกุล ก., “ผลของโครงสร้างการทอเส้นใยเสริมพอลิเบนซอกซาซีนเรซินต่อคุณสมบัติทางกล”, Crma. J., ปี 21, ฉบับที่ 1, น. 94–109, ธ.ค. 2023.
บท
บทความวิจัย

References

กรรณิการ์ เดชรักษา, "เกราะกันกระสุน," วารสารเทคโนโลยีวัสดุ ฉบับที่ 74, หน้า 59-65, 2557.

S. Rimdusit, S. Pirstpindvong, W. Tanthapanichakoon, S. Damrongsakkul, "Toughening of Polybenzoxazine by Alloying with Urethane Prepolymer and Flexible Epoxy: A Comparative Study," Polymer Engineering Science, vol. 45, pp. 288–296, 2005.

Rimdusit S., Jubsilp C., Kunopast P. and W. Bangsen, “Handbook of Benzoxazine Resins, Chapter 6: Chemorheology of Benzoxazine-based Resins” H. Ishida, and T. Agag, eds., Elsevier, Amsterdam, 2011.

วรนุช ดีละมัน, "คาร์บอนไฟเบอร์วัสดุป้องกันอาคารจากแผ่นดินไหว," ศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ http://dpm.nida.ac.th/main/index.php/articles/tsunamiand-earthquake/item/79

E. D. Pilpel, R.H.Holland, S.R.S. Johnson, “Composite Ballistic Panels and Method of Use”, Google Patents, 2009.

F. Larsson, L. Svensson, “Carbon, Polyethylene and PBO Hybrid Fibre Composites for Structural Lightweight Armour”, Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, vol. 33(2), pp. 221-231, 2002.

S.N. Monteiro, et al., “Novel Ballistic Ramie Fabric Composite Competingwith Kevlar™ Fabric in Multilayered Armor”, Materials & Design, 96 (Supplement C), pp.263-269, 2016.

K.S. Pandya, et al., “Ballistic Impact Behavior of Hybrid Composites”, Materials & Design, 44 (Supplement C), pp. 128-135, 2013.

L.H. Nguyen, et al., “A Methodology for Hydrocode Analysis of Ultra-high Molecular Weight Polyethylene Composite under Ballistic Impact”, Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 84 (Supplement C), pp. 224-235, 2016.

M. Grujicic, et al., “Material Modeling and Ballistic-Resistance Analysis of Armor-Grade Composites Reinforced with High-Performance Fibers”, Journal of Materials Engineering and Performance, vol. 18(9), pp. 1169, 2009.

M. Grujicic, et al., “Ballistic-performance Optimization of a Hybrid Carbon-nanotube/E-glass Reinforced Polyvinyl-ester-epoxy-matrix Composite Armor”, Journal of Materials Science, vol. 42(14), pp. 5347-5359, 2007.

A.K. Bandaru, L. Vetiyatil, S. Ahmad, “The Effect of Hybridization on the Ballistic Impact Behavior of Hybrid Composite Armors”, Composites Part B: Engineering, 76(Supplement C), pp. 300-319, 2015.

N.K. Naik, A.V. Doshi, “Ballistic Impact Behaviour of Thick Composites: Parametric Studies”, Composite Structures, vol. 82(3), pp. 447-464, 2008.

S. Rimdusit, C.J., S. Tiptipakorn, “Alloys and Composites of Polybenzoxazines”, Properties and Applications, New York: Springer, 2013.

N.N. Ghosh, B. Kiskan, Y. Yagci, “Polybenzoxazines New High Performance Thermosetting Resins: Synthesis and Properties”, Progress in Polymer Science, vol. 32(11): pp.1344-1391, 2007.

P.K. Mallick, "Fiber-Reinforce Composite," 1993.

H. Ishida, "Handbook of Benzoxazine Resin," Elsevier Press, 2012.

C. Jubsilp, et al., “High Performance Wood Composites Based on Benzoxazine-Epoxy Alloys”, Bioresource Technology, vol. 99(18), pp. 8880-8886, 2008.

C. Jubsilp, T. Takeichi, S. Rimdusit, “Property Enhancement of Polybenzoxazine Modified with Dianhydride”, Polymer Degradation and Stability, vol. 96(6), pp. 1047-1053, 2011.

S. Rimdusit, W. Bangsen, P. Kasemsiri, “Chemorheology and Thermomechanical Characteristics of Benzoxazineurethane Copolymers”, Journal of Applied Polymer Science, vol. 121(6), pp. 3669-3678, 2011.

S. Rimdusit, et al., “Toughening of Polybenzoxazine by Alloying with Urethane Prepolymer and Flexible Epoxy: A Comparative Study”, Polymer Engineering & Science, vol. 45(3), pp. 288-296, 2005.

Rimdusit S., et al., "Effects of Polyol Molecular Weight on Properties of Benzoxazine–urethane Polymer Alloys. Polymer Engineering & Science, vol. 48(11), pp. 2238-2246, 2008.

Chand, S., "Review Carbon Fiber for Composites", J. Mater. Sci, vol. 35, pp. 1303-1313, 2000.

Japan Chemical Fibers Association, Carbonbon Fiber and Product. http://www.carbonfiber.gr.jp/english/material/what.html

V. Okhawilai, S. Rimdusit, "Hard Armor Composites from Ballistic Fiber-reinforced Polybenzoxazine Alloys," pp. 699-723, 2017.

R. Murugan, R. Ramesh, K. Padmanabhan, “Investigation on Static and Dynamic Mechanical Properties of Epoxy Based Woven Fabric Glass/Carbon Hybrid Composite Laminates”, Procedia Engineering, 97(Supplement C), pp. 459-468, 2014.

M.P. Saiman, M.S. Wahab, M.U. Wahit, “The Effect of Fabric Weave on Tensile Strength of Woven Kenaf Reinforced Unsaturated Polyester Composite”, Internation Colloquium on Textile Engineer, Fashion, Apparel & Design, pp. 52-56, 2014.

A.E. Ismail, M.A. Che Abdul Aziz, “Tensile strength of woven yarn kenaf fiber reinforced polyester composites”, Journal of Mechanical Engineering and Sciences (JMES), vol. 9, pp. 1695-1704, 2015.

Rios-Soberanis et al., “Study of Mechanical Behavior of Textile Reinforced Composite Material”, Dyna, year 79, No. 176, Medellin, pp. 115-123, 2012.

P.V. Cavallaro, "Effects of Weave Styles and Crimp Gradients in Woven Kevlar/Epoxy Composites," Society for Experiment Mechanics (outside the USA), 2015.

G. Agarwal, et al., “Effect of Stacking Sequence on Physical, Mechanical and Tribological Properties of Glass-carbon Hybrid Composites”, Friction, vol. 2(4), pp.354-364, 2014.

A. Bhatnagar, “Lightweight Ballistic Composites: Military and Law-Enforcement Applications”, Woodhead Publishing in Materials, pp. 285, 2006.

M.R. O’Masta, H.N.G. Wadley, “Mechanisms of Projectile Penetration in Dyneema Encapsulated Aluminum Structures”, International Journal of Impact Engineering, vol. 74, pp. 16-35, 2014.

D.K.Y. Tam, P. Gao, T. Yi, “High-performance Ballistic Protection using Polymer Nanocomposites”, pp. 213-237, 2012.

Toray Composite Materials America,Inc, "Types of Carbon Fiber", https://www.toraycma.com/page.php?id=661

เข็มชัย เหมะจันทรม, "สิ่งทอเทคนิค (Technical textiles)", พิมพ์ครั้งที่ 1, บริษัท ออฟเซ็ท ครีเอชั่น จำกัด, สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ, 2549.

L. Tong, A.P. Mouritz, M.K. Bannister, “3D Fiber Reinforced Polmer Composites”, Elsevier Science Ltd, 2002.

N. Hameed, et al., “Mechanical Properties of Poly(styrene-co-acrylonitrile)-modified Epoxy Resin/glass Fiber Composites”, Journal of Applied Polymer Science, vol. 110(6), pp. 3431-3438, 2008.