การศึกษาพัฒนาหยกเนไฟรต์เพื่อลดก๊าซพิษไอเสียในท่อรถจักรยานยนต์

Main Article Content

วราภรณ์ อักโขวงศ์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์นำเสนอการศึกษา 1.เพื่อออกแบบและสร้างแคตตาไลติกคอนเวอร์เตอร์ หยกเนไฟตร์ (Nephrite) 2.เพื่อหาประสิทธิของแคตตาไลติกคอนเวอร์เตอร์หยกเนไฟตร์ (Nephrite) 3.เพื่อศึกษาค่าคาร์บอนมอนอกไซด์(CO) และไฮโดรคาร์บอน(HC) ก่อนและหลังการติดตั้งแคตตาไลติกคอนเวอร์เตอร์ หยกเนไฟตร(Nephrite) เพื่อลดมลพิษปัญหาทางอากาศลดค่าก๊าซค่าบอนมอนอกไซด์(CO) ก่อนการติดตั้งแคตตาไลติกคอนเวอร์เตอร์หยกเนไฟรต์(Neprite) มีค่าเฉลี่ย0.178%และหลังการติดตั้งแคตตาไลติกคอนเวอร์เตอร์ หยกเนไฟรต์(Neprite) มีค่าเฉลี่ย 0.012 %  ค่าต่างกันเฉลี่ย 0.166 % ค่าไฮโดรคาร์บอน(HC)   ก่อนการติดตั้งแคตตาไลติกคอนเวอร์เตอร์หยกเนไฟรต์(Neprite) มีค่าเฉลี่ย 51.6 ppm.และหลังการติดตั้งแคตตาไลติกคอนเวอร์เตอร์หยกเนไฟรต์(Neprite)มีค่าเฉลี่ย 31.8 ppm. ค่าต่างกันเฉลี่ย 19.8 ppm. สรุปผลการวิจัยพบว่าแคตตาไลติกคอนเวอร์เตอร์หยกเนไฟรตร์(Neprite)สามารถทำความสะอาดก๊าซท่อไอเสียรถจักรยานยนต์ได้ในอัตราเฉลี่ย ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์(CO) 0.166 % ก๊าซไฮโดรคาร์บอน(HC) เฉลี่ย19.8ppm.ลดมลพิษที่ปล่อยจากท่อไอเสียรถจักรยานยนต์ได้

Article Details

How to Cite
[1]
อักโขวงศ์ ว., “การศึกษาพัฒนาหยกเนไฟรต์เพื่อลดก๊าซพิษไอเสียในท่อรถจักรยานยนต์”, Crma. J., ปี 21, ฉบับที่ 1, น. 1–11, ธ.ค. 2023.
บท
บทความวิจัย

References

เมตตา เก่งชูวงศ์, “อนุภาคในอากาศแวดล้อมและผลกระทบต่อประชาชนในเขตเมืองของเทศบาลนครมหาสารคาม”, หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม หน้า 9-15, 2018.

กุลจิรา สุจิโรจน์, “คะตะไลติก คอนเวอร์เตอร์”, ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ MTEC กรกฎาคม - กันยายน 2541.

T. Kulimjeerasiri, “Research on the jade industry in China, types of jade, jadeite, jadeite, nephrite”, 2015.

U. Wangrakdisakul, “Development of Cordierite Ceramics for Catalytic Converters using Local Raw Materials", The Journal of King Mongkut’s University of Technology North Bangkok vol. 17(3), pp. 39-46, 2007.

W. Akkhowong, “Reducing toxic gases from Motorcycle exhaust by using clay compound ceramics catalytic converter”, The 14th National Conference on Technical Engineering Education and Blended Learning to the NEXT-GENeration, 2022.

S. Sriburin, “Clay Meat Development Study für die Anwendung in keramischen Produktdesign-Fallstudien in der Provinz Loei”, Zeitschrift für Industrielle Bildung Bd. 14 Nr.3 September – Dezember, 2015.

Department of Land Transport, http://www.dlt.go.th/th/index.php