อยุธยาเมืองมรดกโลกภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืน

Main Article Content

ปฤษณา ชนะวรรษ
นภางค์ คงเศรษฐกุล

บทคัดย่อ

-

Article Details

How to Cite
[1]
ชนะวรรษ ป. และ คงเศรษฐกุล น., “อยุธยาเมืองมรดกโลกภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืน”, Crma. J., ปี 10, ฉบับที่ 1, น. 10–25, พ.ค. 2012.
บท
บทความวิจัย