การศึกษาถนนโบราณจากเมืองพระนครถึงเมืองพิมายและข้อมูลใหม่เกี่ยวกับเส้นทางต่อเนื่องมายังกรุงศรีอยุธยา

Main Article Content

สุรัตน์ เลิศล้ำ

บทคัดย่อ

-

Article Details

How to Cite
[1]
เลิศล้ำ ส., “การศึกษาถนนโบราณจากเมืองพระนครถึงเมืองพิมายและข้อมูลใหม่เกี่ยวกับเส้นทางต่อเนื่องมายังกรุงศรีอยุธยา”, Crma. J., ปี 9, ฉบับที่ 1, น. 72–78, พ.ค. 2011.
บท
บทความวิจัย