การเปรียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาแคลคูลัส 3 ของนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 2 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เรื่องปริพันธ์หลายชั้น โดยใช้โปรแกรมทางคณิตศาสตร์ ช่วยสร้างภาพสามมิติของขอบเขตการหาปริพันธ์

Main Article Content

ปิยะ มิตรรักษ์

บทคัดย่อ

-

Article Details

How to Cite
[1]
มิตรรักษ์ ป., “การเปรียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาแคลคูลัส 3 ของนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 2 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เรื่องปริพันธ์หลายชั้น โดยใช้โปรแกรมทางคณิตศาสตร์ ช่วยสร้างภาพสามมิติของขอบเขตการหาปริพันธ์”, Crma. J., ปี 9, ฉบับที่ 1, น. 65–71, พ.ค. 2011.
บท
บทความวิจัย