การพัฒนาระบบการหาระยะเวลาการซ่อมสร้าง: กรณีศึกษา การหาระยะเวลาการซ่อมสร้างรถเกราะ V-150 โรงงานซ่อมสร้างยานยนต์ฯ

Main Article Content

ศิวพงศ์ กุศลภุชฌงค์

บทคัดย่อ

-

Article Details

How to Cite
[1]
กุศลภุชฌงค์ ศ., “การพัฒนาระบบการหาระยะเวลาการซ่อมสร้าง: กรณีศึกษา การหาระยะเวลาการซ่อมสร้างรถเกราะ V-150 โรงงานซ่อมสร้างยานยนต์ฯ”, Crma. J., ปี 9, ฉบับที่ 1, น. 60–64, พ.ค. 2011.
บท
บทความวิจัย