การทดสอบแปลเหล็กขึ้นรูปเย็นลักษณะรูปหมวกในโครงหลังคาเพื่อหาความสามารถในการรับน้ำหนัก

Main Article Content

วสันต์ พัฒน์วิชัยโชติ

บทคัดย่อ

-

Article Details

How to Cite
[1]
พัฒน์วิชัยโชติ ว., “การทดสอบแปลเหล็กขึ้นรูปเย็นลักษณะรูปหมวกในโครงหลังคาเพื่อหาความสามารถในการรับน้ำหนัก”, Crma. J., ปี 9, ฉบับที่ 1, น. 32–37, พ.ค. 2011.
บท
บทความวิจัย